Με στόχο την εξασφάλιση αρδευτικού νερού για την ενίσχυση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, μέσω υποδομών εγγείων βελτιώσεων που θα αυξήσουν την ανταποδοτικότητα της χρήσης του νερού και θα εμπλουτίσουν τα υπόγεια ύδατα, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε την απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, του έργου “Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου τοπικών κοινοτήτων Σορωνής – Φανών – Καλαβαρδών της Δημοτικής Ενότητας Καμείρου, Δήμου Ρόδου”.

Το έργο εντάσσεται και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Μέτρου 4 – «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρου 4.3 –«Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», Δράση: 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020.

Η συνολική δημόσια δαπάνη  ανέρχεται σε 500.000,00 € και  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023.

Στην Ελλάδα, ένα από τα  σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η γεωργία σε σχέση με τους υδάτινους πόρους είναι η έντονη εποχική ανισοκατανομή μεταξύ της διαθεσιμότητας του νερού και της ζήτησής του για αρδευτική χρήση. Οι βροχοπτώσεις και τα φαινόμενα απορροής λαμβάνουν χώρα κυρίως την περίοδο του χειμώνα με αποτέλεσμα, κατά την περίοδο αυτή, τεράστιες ποσότητες ύδατος να χάνονται στην θάλασσα. Αντίθετα το καλοκαίρι χαρακτηρίζεται από έντονη ανομβρία ενώ η ζήτηση για αρδευτικό νερό είναι μέγιστη αφού οι υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών είναι μεγάλες . Τα παραπάνω καταδεικνύουν την ανάγκη που υπάρχει για καλύτερη  διαχείριση και αποδοτικότερη χρήση του νερού στη γεωργία.

Ο κύριος στόχος του μέτρου αυτού είναι η επίτευξη μιας ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, αφού οι εγγειοβελτιωτικές υποδομές αφορούν έργα τα οποία υλοποιούνται στη βάση κανονιστικών περιορισμών (κυρίως για περιβαλλοντικούς λόγους) για την εξασφάλιση αρδευτικού νερού για την ενίσχυση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής  γεωργίας.

 

image_print