Με αποφάσεις του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 δύο νέα έργα για την προστασία του περιβάλλοντος, με συνολικό προϋπολογισμό  3,6 εκ. €.

 Τα έργα αυτά είναι τα εξής:

 Αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) Μυκόνου (2,3 εκ. €)

Το έργο θα υλοποιηθεί από το Δήμο Μυκόνου και προβλέπει την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ έκτασης 15 στρεμμάτων περίπου και τη συλλογή των διάσπαρτων απορριμμάτων της ευρύτερης περιοχής. Θα υλοποιηθούν έργα  διαμόρφωσης εσωτερικής οδοποιίας, έργα πρασίνου και άρδευσης, διαχείρισης του βιοαερίου και των ομβρίων, καθώς και έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης του ΧΑΔΑ. Τέλος προγραμματίζεται επίσης η υλοποίηση συμπληρωματικών εργασιών όπως περίφραξη, πύλη εισόδου και δεξαμενή νερού.

 Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) και εξοπλισμός διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δ. Τήνου (1,3 εκ. €)

Το έργο θα υλοποιηθεί από το Δήμο Άνδρου, ο οποίος ως διαχειριστικά επαρκής φορέας έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Τήνου. Το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση τριών ΧΑΔΑ στις περιοχές  «Τσικνιάς», «Φανερωμένη» και «Μαρμαριές-Κόκκινα» του Δήμου Τήνου.

Επίσης το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για την προώθηση της ανακύκλωσης στο σύνολο του νησιού της Τήνου όπως κάδοι ανακύκλωσης για το διαχωρισμό ανακυκλώσιμων υλικών, προμήθεια οχήματος συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και εξοπλισμού προσυγκέντρωσης και συμπίεσης ανακυκλώσιμων υλικών.

 Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και το Ελληνικό Δημόσιο.