Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, τέσσερα ακόμη έργα δημόσιου χαρακτήρα που αποσκοπούν στην ανάδειξη του φυσικού πλούτου στα νησιά Ρόδου, Κω, Αστυπάλαιας και Λειψών, συνολικού προϋπολογισμού ,73 ευρώ, εντάσσονται στο Πρόγραμμα CLLD – Leader του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του τοπικού προγράμματος για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα, που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΝΔΩ ΑΕ.

Πρόκειται για τα έργα:

  1. Ανάπτυξη ψηφιακού ξεναγού πλοήγησης στην ύπαιθρο της Ρόδου προϋπολογισμού και επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης ύψους ,00 ευρώ. Δικαιούχος της Πράξης είναι ο Δήμος Ρόδου.
  2. Προμήθεια εξοπλισμού ανάδειξης φυσικού πλούτου περιοχών του Δήμου Κω, προϋπολογισμού και επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης ύψους ,50 ευρώ. Δικαιούχος της Πράξης είναι ο Δήμος Κω.
  3. Αξιοποίηση – Ανάδειξη Μονοπατιών Νήσου Αστυπάλαιας, προϋπολογισμού και επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης ύψους ,64  ευρώ. Δικαιούχος της Πράξης είναι ο Δήμος Αστυπάλαιας.

 

  1. Ανάδειξη δικτύου πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών προϋπολογισμού και επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης ,59 ευρώ. Δικαιούχος της Πράξης είναι ο Δήμος Λειψών.

Ο συνολικός  προϋπολογισμός των παραπάνω έργων, ο οποίος καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα, ανέρχεται σε ,73 ευρώ.

Ειδικότερα, τα έργα εντάσσονται στο Μέτρο 19 “Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του Leader ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων” του ΠΑΑ 2014 – 2020, στο Υπομέτρο 19.2 “Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD / Leader), στη Δράδη “Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές”, Υποδράση “Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (πχ σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή, προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κλπ)”.

Οι Πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).