Με αποφάσεις του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 τρία έργα για την προστασία του περιβάλλοντος στον νομό Κυκλάδων, συνολικού προϋπολογισμού 4,3 εκ. €.

 

Αναλυτικότερα πρόκειται για τα έργα:

Ø   Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Αλμυρός» Ίου (902 χιλ. €)

Ø   Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Αλωνάκι» και έργα Διαχείρισης αστικών στερεών Αποβλήτων Δήμου Θήρας (3,1κ. €)

Ø   Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Τσιγκούρα» Σικίνου ( 277 χιλ. €)

 

Και στις τρεις περιπτώσεις προβλέπονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες (απαλλοτριώσεις, διαμόρφωση εδάφους, στεγανοποίηση, φυτεύσεις, περίφραξη, κτλ.) για την πλήρη αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων και την εναρμόνιση με τους ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανονισμούς, έτσι ώστε να σταματήσει η ανεξέλεγκτη διάθεση που αποτελεί μια από τις κυριότερες πηγές ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος και παράλληλα δημιουργεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

 

Επιπλέον το έργο στη Σαντορίνη περιλαμβάνει την εξοπλισμό συλλογής, δεματοποίησης και προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, εξοπλισμό για την προώθηση της ανακύκλωσης, καθώς και καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για τη σκοπιμότητα και τα οφέλη της ανακύκλωσης.

 

Τα έργα αυτά εντάσσονται στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της Περιφέρειας για την αποκατάσταση όλων των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων που υπάρχουν στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού και τη λειτουργία προγράμματος διαλογής των απορριμμάτων στην πηγή, με σκοπό τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων και την εξασφάλιση του μεγίστου δυνατού χρόνου λειτουργίας των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων, στους οποίους θα γίνεται απόθεση μόνο των απορριμμάτων τα οποία δεν δύνανται να επεξεργαστούν και να ανακυκλωθούν.

 

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και το Ελληνικό Δημόσιο.