ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Αντωνίου Μάτεση                                  

Ταχ. Κώδ. : 841 00 Σύρος                                                          

Πληροφορίες : I. Σιγάλας                                                          

Τηλέφωνο : 22810-88742                                          

Telefax : 22810-84267                                              

Email : daktemk@1730.syzefxis.gov.gr

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Θέμα : Δραστηριοποίηση παραγωγών πωλητών στο Υπαίθριο Πλανόδιο  Εμπόριο

 

            Το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς, ότι σύμφωνα με το Ν.4497/17 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», για τη δραστηριοποίηση τους στο πλανόδιο εμπόριο, απαιτείται και η προηγούμενη έγκριση της Περιφέρειας, η οποία ισχύει εντος των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας που τη χορήγησε.

 

            Με την υπ’ αριθμό 78/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ν.ΑΙ, το μηνιαίο τέλος ανά άδεια καθορίστηκε στο ποσό των 5 ευρώ ή 60 ευρώ κατ’ έτος, για την δραστηριοποίηση των πλανόδιων πωλητών (επαγγελματιών και παραγωγών) εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

           

            Με την υπ’ αριθμό 99/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΝΑΙ, καθορίστηκε, ο ανώτατος αριθμός έκδοσης νέων  αδειών παραγωγών πωλητών που μπορούν  να  διατίθενται ,από τους Δήμους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την άσκηση πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου εντός της Π.Ν.ΑΙ.

 

            Με βάση τα παραπάνω, στις Π.Ε Κυκλάδων, δύναται να εγκρίνουμε ως αρμόδια αρχή έως 40 δραστηριοποιήσεις για τους νέους αδειούχους παραγωγούς  πωλητές , για την άσκηση υπαίθριου (πλανόδιου) εμπορίου.

           

Γενικά για την έγκριση της δραστηριοποίησης αδειούχου παραγωγού πωλητή υπαίθριου (πλανόδιου)  εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει:

 

1) Αίτηση όπου θα πρέπει να δηλώνεται το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης εντός εκάστου έτους.

 

2) Άδεια παραγωγού πωλητή Υπαίθριου (πλανόδιου) Εμπορίου (Εκδίδεται από το Δήμο μόνιμης κατοικίας του παραγωγού).

 

            Η αίτηση για την έγκριση δραστηριοποίησης αδειούχου παραγωγού πωλητή υπαιθρίου (πλανόδιου) εμπορίου στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, υποβάλλεται, από όσους ενδιαφέρονται να κάνουν αυτήν την αίτηση σε αρμόδιες υπηρεσίες του Νομού Κυκλάδων,  ως εξής :

 

Α) Στο Δήμο μόνιμης κατοικίας του παραγωγού ταυτόχρονα µε την υποβολή της αίτησης για χορήγηση/ανανέωση της άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου (πλανόδιου) Εμπορίου. Στην περίπτωση αυτή, ο Δήμος μόνιμης κατοικίας του παραγωγού υπο­χρεούται επιπρόσθετα να διαβιβάσει την αίτηση στην Περιφέρεια εντός της οποίας ζητεί να δραστηριοποιηθεί ο παραγωγός, προκειμένου να εξετασθεί στο σχετικό αίτημά του  ή

Β) Στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων, Τμήμα Εμπορίου, Αντωνίου Μάτεση, 2ος όροφος (Υπεύθυνος υπάλληλος: Χρυσίνης Νικόλαος, τηλ. 2281088742).

           

            Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα εξετάζονται ανά 10 ημέρες, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα οριζόμενα στα άρθρα 6 παρ.3, 46, 47, 48 του Ν. 4497/17.

 

            Σε περίπτωση έγκρισης (εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα) του αιτήµατος έγκρισης δραστηριοποίησης, ο ενδιαφερόμενος θα κληθεί να καταβάλλει το τέλος δραστηριοποίησης ανάλογα µε το χρονικό διάστημα που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στον λογαριασμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την «Βελτίωση Υπηρεσιών Εμπορίου» με αριθμό GR33 0172 7100 0057 1005 2440 713 της Τράπεζας Πειραιώς και να υποβάλλει στην υπηρεσία μας το σχετικό αποδεικτικό πληρωμής του τέλους αυτού.

 

 

                                                                                                                         

                                                                                   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

                                                              ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

                                                                      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 

                                                                       ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

                                                                                     

 

 

image_print