ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

TMHMA ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ                                                  Ερμούπολη 10-02-2022

                                                                                                            Αριθ. πρωτ :οικ.300

Ταχ.Δ/νση: Αντ. Μάτεση 1, Ερμούπολη         

Τ.Κ. : 84100-Σύρος                                                                

Πληροφορίες: Μουρσελάς Κωνσταντίνος

                        Συλιβάνης Παντελεήμων 

Τηλέφωνο : 22810-87768, 79122 – 80102

Fax : 22810-77151

e-mail: dak@1730.syzefxis.gov.gr

                                               

                                                                                                       ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

 

 

 

ΘΕΜΑ : Ενημέρωση σχετικά με Παράταση Ισχύος των αδειών – θεωρήσεις επαγγελματικών αδειών των Χειριστών Μ.Ε., Ηλεκτρολόγων, Ψυκτικών, Εγκαταστατών Εγκαταστάσεων Καύσης, Υδραυλικών, Μηχανικών Εγκαταστάσεων, Ηλεκτροσυγκολλητών- Οξυγονοκολλητών.

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 125/Α/07-07-2016, άρθρο 16, παρ.3 «Καταργείται η ημερομηνία 31.12.2020 ως επόμενη ημερομηνία θεώρησης των αδειών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 4 του Π.δ. 112/2012 (Α’197), στο άρθρο 10 παρ. 1 εδάφιο α’του Π.δ. 113/2012 (Α’198), στο άρθρο 13 παρ. 1 και άρθρο 21 παρ. 1 του Π.δ. 115/2012(Α’ 200) και στο άρθρο 9 παρ. 4 του Π.δ. 1/2013 (Α’ 3),καθώς και η ημερομηνία 31.12.2017 ως επόμενη ημερομηνία θεώρησης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 6 του Π.δ. 114/2012 (Α’ 199). Οι άδειες που αντικαθίστανται ή έχουν ήδη αντικατασταθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω προεδρικά διατάγματα θεωρούνται ανά οκταετία με τη διαδικασία που προβλέπεται αντίστοιχα στο άρθρο 8 του Π.δ. 112/2012, στο άρθρο 9 του Π.δ. 113/2012, στο άρθρο 7 του Π.δ. 115/2012, στο άρθρο 8 του Π.δ. 1/2013 και στο άρθρο 8 του Π.δ. 114/2012. Ως ημερομηνία έναρξης της οκταετίας λαμβάνεται η 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την ημερομηνία αντικατάστασης της άδειας, συμπεριλαμβανομένων και των αδειών που έχουν ήδη αντικατασταθεί».

Σύμφωνα με το Ν.4887/2022 (ΦΕΚ16/Α/04-02-2022), άρθρο 145, παρ.1 «Για τις επαγγελματικές άδειες που έχουν εκδοθεί, αντικατασταθεί ή θεωρηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με το π.δ. 112/2012 (A΄197) για τις υδραυλικές εγκαταστάσεις, το π.δ. 113/2012 (Α΄ 198)για τον χειρισμό μηχανημάτων έργου, το π.δ. 114/2012(Α΄199) για τις εγκαταστάσεις καύσης, το π.δ. 115/2012 (Α΄200) για τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις, το π.δ. 1/2013 (Α΄3) για τις ψυκτικές εγκαταστάσεις, καθώς και τις άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 511/ 1977 (Α΄162) και εμπίπτουν στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του π.δ. 114/2012, η προθεσμία θεώρησής τους, μετά την παρέλευση οκτώ (8) ετών, παρατείνεται κατά δύο (2) έτη», ενώ σύμφωνα με την παρ.2 « Στις άδειες που έχουν εκδοθεί ή αντικατασταθεί βάσει του π.δ. 108/2013 (Α΄141) για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, η προθεσμία απόδειξης της άσκησης του ελαχίστου ορίου επαγγελματικής δραστηριότητας μετά την παρέλευση οκτώ (8) ετών, παρατείνεται κατά δύο (2) έτη».

 

Συνεπώς για τις επαγγελματικές άδειες που έχουν εκδοθεί, αντικατασταθεί η θεωρηθεί μέχρι τις 03/02/2022 σύμφωνα με τα Π.Δ.113/2012 (Χειριστές), Π.Δ.108/2013 (Ηλεκτρολόγοι), Π.Δ.1/2013 (Ψυκτικοί), Π.Δ.114/2012 (Εγκαταστάτες καύσης), Π.Δ.115/2012 (Μηχανικοί, Οξυγονοκολλητές- ηλεκτροσυγκολλητές), Π.Δ.112/2012 (Υδραυλικοί) η προθεσμία θεώρησης τους μετά την παρέλευση οκτώ (8) ετών, παρατείνεται κατά δύο (2) έτη.

 

Παράδειγμα:

Για επαγγελματική άδεια η οποία είχε εκδοθεί μέσα στο έτος 2013 η προθεσμία θεώρησης της αδείας ήταν μέχρι τις 31/12/2021. Σύμφωνα με νέα νομοθεσία η νέα ημερομηνία θεώρησης ορίζεται η 31/12/2023.

Ομοίως για τις άδειες που είχαν εκδοθεί το 2014 η νέα ημερομηνία θεώρησης ορίζεται η 31/12/2024 κ.ο.κ.

 

Προσοχή: Για τις άδειες που εκδίδονται μετά την 04-02-2022 ισχύει κανονικά η οκταετία σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παραπάνω Π.Δ.

 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

 

 

                                                                                                          

                                                                                                         Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

                                                                                                            Ανάπτυξης Κυκλάδων  

 

 

                                                                                                           Κωνσταντίνος Μουρσελάς

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

  1. Μ.Μ.Ε.
  2. Επιμελητήριο Κυκλάδων
  3. Επαγγελματικά Σωματεία
  4. Ιστότοπος της ΠΝΑΙ
  5. Εργατικά κέντρα νομού Κυκλάδων