ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Σύρος,  27 / 03 / 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αριθμός πρωτοκόλλου:

Οικ.1021

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                     

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση        : Α. Μάτεση

Ταχ. Κώδικας     : 84 100 – Σύρος                              

Πληροφορίες     : K.Μουρσελάς                              ΠΡΟΣ 1.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

Τηλ.                 : 22810 87768-80102                        .       2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Φαξ: 22810-77151-8                                                       3. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

                                                                                      4.ΜΜΕ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ     ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ  ΝΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( ΑΕΙ –ΑΤΕΙ) , ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ –ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ-  ΨΥΚΤΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΚ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ  -ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Μ.Ε – ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ κ.α  )    »

 

Γνωρίζομε στους άνωθεν επαγγελματίες   ότι   κατ ‘ εφαρμογή  των Νέων Π.Δ (που έχουν γνωστοποιηθεί και σε όλες τις   Ομοσπονδίες και Επιμελητήρια  που καλύπτουν τους  συγκριμένους κλάδους )  θα πρέπει να προχωρήσουν  εγκαίρως , στην αντικατάσταση – αντιστοίχιση των επαγγελματικών αδειών τους , στα χρονικά περιθώρια που προβλέπονται σε αυτά , προκειμένου να μην δημιουργηθούν επιπλέον επιβαρύνσεις ή αστοχίες  για την απόκτηση των νέων επαγγελματικών αδειών τους .

Για την ενημέρωσή σας , πέραν των Ομοσπονδιών,  των τοπικών Συλλόγων και της Υπηρεσία μας , αναφέρομε παρακάτω τη σχετική  Νομοθεσία και  Π.Δ  που έχουν δημοσιευτεί  και τα οποία καλούμε τους ενδιαφερόμενους να μελετήσουν  προκειμένου να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις  και  τα δικαιώματά τους που απορρέουν από αυτά  καθώς και την διαδικασία απόκτησης νέων επαγγελματικών αδειών  και χορήγησης Βεβαιώσεων αναγγελίας των δραστηριοτήτων .

Στην περίπτωση που επαγγελματίες που αναφέραμε  απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή κατηγορίας, στο Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας που, είτε ανήκουν στο Δημόσιο, είτε συμμετέχει σε αυτά το Δημόσιο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με αίτηση καταθέτουν  τις νέες  επαγγελματικές άδειες στην αρμό­δια αρχή της οικείας Περιφέρειας, η οποία τους χορηγεί βεβαίωση κατάθεσης της εν λόγω άδειας και δεν υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης των  αντίστοιχων  αδειών.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ  Π.Δ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΙΝΑΙ:

 

WWW.ET.GR (ΑΠΟ ΕΔΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ «ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ» ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ)

 

 1. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3982   (ΦΕΚ Α΄ 143/17.06.2011)Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις).
 2. ΦΕΚ Β 24  10-01-2013 – «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδικασίας έκδοσης των βεβαιώσεων αναγγελίας έναρξης των τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων, καθώς και καθορισμός των απαιτήσεων εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011».
 3. ΦΕΚ 197 Α 17-10-2012 (Π.Δ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ) ,
 4. ΦΕΚ 199 Α 17-10-2012 (Π.Δ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΥΣΗΣ)
 5. ΦΕΚ 200 Α 17-10-2012 (Π.Δ ΒΙΟΜ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΓΚΟΛΗΤΕΣ)
 6. ΦΕΚ 3 Α 08-01-2013 (Π.Δ ΨΥΚΤΙΚΟΙ) – ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΩΝ  ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ)
 7. ΦΕΚ  Β 21  10-01-2013 ΚΥΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
 8. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ  (ΛΟΓΩ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Κ. Υ.Α ) ΤΟ ΦΕΚ 198 Α /17-10-2012 ( Π.Δ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) 
 9. ΦΕΚ 519 Β /06-03-2013   ( Υ.Α  Κατάταξης  των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες,) 
 10. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΚΟΜΗ  ΤΟ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ  Π.Δ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ
 11. Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασία επιβολής Κυρώσεων (ΦΕΚ Β 2540 /2011)
 12. Καθορισμός των οργάνων και η διαδικασία επιβολής, το είδος και το ύψος των κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν. 3844/2010, τα κριτήρια επιμέτρησής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.(ΦΕΚ Β 62 /2011)

 

 

 

                                                                                                                   ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

                                                                                                                      ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

                                                                                                   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ