Κύριε  Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, για την αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο,  εφαρμόζεται κάθε χρόνο από τις Αιρετές Περιφέρειες της χώρας το πρόγραμμα δακοκτονίας μέσω του ΥπΑΑ&Τ.

Ένα συλλογικό σύστημα ολοκληρωμένης καταπολέμησης του δάκου, η αποτελεσματικότητα του οποίου βασίζεται στη μέτρηση του πληθυσμού του εντόμου, στην παρακολούθηση του βιολογικού του κύκλου και ταυτόχρονα στην παρακολούθηση της εξέλιξης της παραγωγής και των καιρικών συνθηκών.

Όλα αυτά τα στοιχεία οδηγούν στην πραγματοποίηση των ψεκασμών όταν και όπου χρειάζεται.

Η εκτέλεση του προγράμματος συντονίζεται και εποπτεύεται από τους γεωπόνους των κατά τόπους υπηρεσιών που έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι για τον εν λόγω σκοπό και για πολλά χρόνια έχει δώσει καλά αποτελέσματα.

 Η συγκεκριμένη μέθοδος με τα μέχρι σήμερα δεδομένα,  θεωρείται ως βέλτιστη λύση τόσο από οικονομική όσο και περιβαλλοντική άποψη.

 

 

Από το έτος 2011 με την εφαρμογή του προγράμματος ‘Καλλικράτης’ αφ’ ενός , του αυστηρού δημοσιονομικού ελέγχου της χώρας αφ’ ετέρου και τη μεταφορά του προϋπολογισμού από το Υ.Π.Α.Α.Τ. στο Υπουργείο Εσωτερικών, οι διαδικασίες για την εφαρμογή του προγράμματος, έγιναν πολύπλοκες, χρονοβόρες και  δυσλειτουργικές, με αποτέλεσμα μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωσή τους, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων.

         Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες αυξάνονται κάθε χρόνο όλο και περισσότερο και έχουν ήδη διογκωθεί σε βαθμό που κατέστησαν αδύνατη την έγκαιρη και σωστή εκτέλεση του προγράμματος δακοκτονίας με αποτέλεσμα τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις στην ελαιοπαραγωγή και τους παραγωγούς.

         Η εκτέλεση του προγράμματος, πότε θα τοποθετηθούν οι παγίδες, πότε θα γίνει ο ψεκασμός κ.λπ., καθορίζεται κυρίως από το πότε θα ολοκληρωθούν οι ακολουθούμενες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Όπως ως επιστήμων καθηγητής γνωρίζετε,  η έγκαιρη έναρξη του προγράμματος είναι καθοριστικής σημασίας , όπως  επίσης μας επισημαίνουν  και  οι επιστημονικά υπεύθυνοι της δακοκτονίας.

 Ο πρώτος ψεκασμός γίνεται εναντίον της πρώτης γενεάς του δάκου και πρέπει να γίνει εγκαίρως  του ώστε να ανακοπεί η περαιτέρω αύξηση του εντόμου και η διασφάλιση της επιτυχίας του προγράμματος, αλλιώς οι συνθήκες δυσχεραίνονται  αφού ο δάκος έχει ήδη παραγάγει πολλές γενεές.

Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται σήμερα σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ / νομού) και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, θα πρέπει κάθε χρόνο να ολοκληρωθούν πέντε (5) διαγωνισμοί (με τις σχετικές προκηρύξεις, αξιολογήσεις και εγκρίσεις του αποτελέσματος από την Περιφέρεια) πριν προχωρήσει στην έναρξη εκτέλεσης του προγράμματος

Ήτοι :

·        Διαγωνισμός ανάδειξης εργολάβων ψεκασμού

·        Διαγωνισμός για προμήθεια φυτοπροστατευτικών προϊόντων και ελκυστικών ουσιών για τις ανάγκες του προγράμματος

·        Διαγωνισμός για ανάδειξη μεταφορέα υλικών δακοκτονίας

·        Προκήρυξη για πρόσληψη Τομεαρχών με ΑΣΕΠ

·        Προκήρυξη για πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού με διαδικασία τύπου ΑΣΕΠ.

Αλλά, για να γίνουν αυτοί οι διαγωνισμοί, ορισμένοι από αυτούς διεθνείς (με δημοσιεύσεις στην εφημερίδα των Ε.Ε), απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα.

 Στη συνέχεια απαιτείται και η έγκρισή τους από τις Οικονομικές Επιτροπές των Περιφερειών.

 Συχνά επίσης , οι διαγωνισμοί ακυρώνονται για διάφορους λόγους και ζητείται η επανάληψή τους κ.ο.κ. ή καθυστερήσεις στην έγκριση των δαπανών από τα αρμόδια υπουργεία (Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εσωτερικών) καθώς και στην έγκριση των προϋπολογισμών των Περιφερειών που επίσης δημιουργούν σοβαρές δυσκολίες στην έγκαιρη έναρξη του προγράμματος από τις υπηρεσίες μας.

Για την ακρίβεια των ως άνω, σας παραθέτουμε την διαδικασία που ακολούθησε η ΔΑΟΚ Δωδεκανήσου για την δακοκτονία του 2013

 

Α. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

1.      Έγγραφο με αριθ. 2818/31152/12-3-2013 του Υ.Π.Α.Α.Τ. με θέμα «Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2013»

2.      Το με αριθ. 2137/19-3-2013 έγγραφο μας προς τους Δήμους περί Εφαρμογής προγράμματος καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς κατά το έτος 2013 με καταληκτική ημερομηνία κοινοποίησης στην Υπηρεσία μας την αποδοχή ή μη της εφαρμογής του Προγράμματος στο Δήμο τους 31-3-2013.

3.      Ανακοίνωση με αριθ. Πρωτ. 2165/20-3-2013 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για Διενέργεια Κλήρωσης για τον ορισμό μελών των Επιτροπών 1) Παραλαβής, Αποσφράγισης & Αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη εργολάβου εργασιών ψεκασμού Δακοκτονίας έτους 2013 στο Νομό Δωδεκανήσου και 2) Αξιολόγησης των ενστάσεων που τυχόν θα προκύψουν από τον ανωτέρω διαγωνισμό

4.      Η με αριθ. Πρωτ. 2363/28-3-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας μας προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου :  Α) Για την έγκριση διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού ανάθεσης υλοποίησης του έργου:                          « Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων των

5.       Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς 2013»  και   Β) για την έγκριση ορισμού μελών της Επιτροπές α) παραλαβής, αποσφράγισης & αξιολόγησης των προσφορών και β) αξιολόγησης ενστάσεων του Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού.

6.      Διαβίβαση από την Υπηρεσία μας με αριθ. Πρωτ. 2349/28-3-2013 προς την Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Προκαταρκτικής Προκήρυξης

7.      Δημοσίευση της Προκαταρκτικής προκήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 9-4-2013

8.      Η με αρ. 103/2013 απόφαση της με ημερομηνία 15-4-2013 συνεδρίασης – Πρακτικό 5ο της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με το οποίο εγκρίνεται η διακήρυξη και οι όροι δημοπράτησης, και ο ορισμός μελών των Επιτροπών διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου.

9.      Απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου με αριθ. Πρωτ. 2933/18-4-2013 περί «Συγκρότησης Επιτροπών 1) Παραλαβής , Αποσφράγισης & Αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη εργολάβου εργασιών ψεκασμού Δακοκτονίας έτους 2013 στο Νομό Δωδεκανήσου και 2) Αξιολόγησης των ενστάσεων που τυχόν θα προκύψουν από τον ανωτέρω διαγωνισμό»

10.  Η 1ΔΑΟ/18-4-2013 με αριθ. Πρωτ. 2974/18-4-2013 διακήρυξη δημοπρασίας .

11.   Η με αριθ. Πρωτ. 2975/18-4-2013 περίληψη διακήρυξης

12.  Διαβίβαση από την Υπηρεσία μας με αριθ. Πρωτ. 2970/18-4-2013 προς την Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Προκήρυξης Σύμβασης (Διαγωνισμού) για δημοσίευση

13.  Δημοσίευση της Προκήρυξης Σύμβασης (Διαγωνισμού) στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 2-5-2013

14.  Το με αριθ. Πρωτ. 2978/18-4-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας της της το Εθνικό Τυπογραφείο.

15.  Το ΦΕΚ (αριθ. Φύλλου 255/26-4-2013) με την περίληψη διακήρυξης

16.  Το με αριθ. Πρωτ. 2977/18-4-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας της της το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικ.Οικ. Δωδ/σου για τη δημοσίευση της διακήρυξης της εφημερίδες

17.  Το πρακτικό διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου που έγινε της 17-5-2013

18.  Το με αριθμ. 3965/3-6-2013 έγγραφο της στον Γεώργιο ΚΟΝΤΟΥΛΗ του Κων/νου , κατοίκου Στρεφίου Μεσσηνίας με το οποίο γνωστοποιείται από την Υπηρεσία της ότι αναδείχθηκε μειοδότης του έργου και ενημερώνεται για την έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 (εντός 20 ημερών όπως ορίζει ο νόμος).

19.  Το πρακτικό διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου που έγινε της 1-7-2013

20.  Το πρακτικό διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου που έγινε της 12-7-2013

21.  Η με αριθ. Πρωτ. 5355/22-7-2013 Εισήγηση της Υπηρεσίας μας προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα την έγκριση των πρακτικών και του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου

22.  Η με αρ. 267/2013 απόφαση της με ημερομηνία 25-7-2013 συνεδρίασης – Πρακτικό 13ο της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με το οποίο εγκρίνεται η κατακύρωση του έργου στον Γεώργιο ΚΟΝΤΟΥΛΗ του Κωνσταντίνου, κατοίκου Στρεφίου – Μεσσηνίας.

23.  Το με αριθμ. 5857/5-8-2013 διαβιβαστικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το Ελεγκτικό Συνέδριο για Προσυμβατικό Έλεγχο του έργου: «Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του Προγράμματος

24.   Συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2013 στο Νομό Δωδεκανήσου». Προϋπολογισμού: 248.186,40 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ) βάσει του άρθρου 278 (Προληπτικός Έλεγχος Συμβάσεων) του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87Α/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», της αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ85Α/11-04-2012), με συνημμένο όλο το φάκελο του έργου.

25.  Το με αριθμ. 53144/12-8-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί έγκρισης του ανωτέρω έργου με την επισήμανση ότι πρέπει να αναμείνουμε την πάροδο 15 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης για τυχόν άσκηση αίτησης ανάκλησης της απόφασης του.

26.  Υπογραφή Σύμβασης με ημερομηνία 29-8-2013 μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ανάδοχου.

27.  Το με αριθμ. 6516/29-8-2013 διαβιβαστικό έγγραφο μας προς την Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της ανωτέρω σύμβασης για δημοσίευση.

28.  Το με ημερομηνία 29-8-2013 e-mail προς την Δ/νση Διοικ. – Οικ. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για δημοσίευση της σύμβασης στην ψηφιακή πλατφόρμα «ΑΓΟΡΑ».

 

Β.  ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΓΕΩΠΟΝΟΙ)

1. Το αριθ. 2010/70156/8-6-2013 έγγραφο του Υ.Π.Α.Α.Τ. περί «Κατανομής εποχικού προσωπικού – Πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2013» που παρελήφθη από την υπηρεσία μας και πρωτοκολλήθηκε στις 11-6-2013

2. Την με αριθ. 4309/13-6-2013 Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2013 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

3. Το αριθ. 4392/17-6-2013 διαβιβαστικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τον ΑΣΕΠ για έγκριση της παραπάνω ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.

4. Το αριθ. 9667/26-6-2013 έγγραφο του ΑΣΕΠ περί έγκρισης της Ανακοίνωσης

5. Η αριθ. 4677/27-6-2013 Περίληψη της ΣΟΧ 3/2013

6. Το αριθ. 4787/1-7-2013 έγγραφο μας προς τοπικό τύπο για δημοσίευση περίληψης

7. Το αριθ. 4786/1-7-2013 έγγραφο μας προς ΑΣΕΠ για αποστολή πρακτικών Αναρτήσεις

στα καταστήματα της Υπηρεσίας μας και στους Δήμους.

8. Πίνακες Κατάταξης με ημερομηνία 19-7-2013

9. Το αριθ. 5397/23-7-2013 για αποστολή πρακτικών Αναρτήσεις στα καταστήματα της Υπηρεσίας μας και στους Δήμους των Πινάκων Κατάταξης

10. Απόφαση Περιφερειάρχη αριθ. 5559/26-7-2013 περί «Επιλογή, πρόσληψη και τοποθέτηση Γεωπόνων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (εποχικό προσωπικό) για το πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2013»

11. Το αριθ. 5566/26-7-2013 έγγραφο μας προς ΑΣΕΠ για αποστολή όλων των δικαιολογητικών πρόσληψης των γεωπόνων.

 

Γ . ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΕΣ – ΨΕΚΑΣΤΕΣ)

1.Το με αριθ. 2278/77217/20-6-2013 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ περί «Κατανομής εποχικού προσωπικού – Πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2013»

2. Την με αριθ. 4799/2-7-2013 Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 1/2013 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίς για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

3. Το αριθ. 4809/2-7-2013 έγγραφο μας προς τους Δήμους και Δημοτικές Κοινότητες περί Ανάρτησης της παραπάνω ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.

4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ με ημερομηνία 24-7-2013

5. Η αριθ. 5495/25-7-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη περί «Πρόσληψης εποχικού εργατοτεχνικού προσωπικού για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2013»

6. Την με αριθ. 5478/25-7-2013 Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 2/2013 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

7. Το αριθ. 5494/25-7-2013 έγγραφο μας προς τους Δήμους και Δημοτικές Κοινότητες περί Ανάρτησης της παραπάνω ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.

8. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ με ημερομηνία 1-8-2013

9. Την με αριθ. 5765/1-8-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη περί «Πρόσληψης εποχικού εργατοτεχνικού προσωπικού για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2013 στα Δ.Δ Αρχαγγέλου και Μονολίθου Π.Ε. Ρόδου και στην Π.Ε. Καλύμνου»

10. Την με αριθ. 6628/3-9-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη περί «τροποποίησης της 5494/25-7-2013».

                   

 Κύριε Υπουργέ,

Γνωρίζετε τη συμβολή της επιτυχούς εκτέλεσης δακοκτονίας στην ποσοτική και ποιοτική παραγωγή ελαιολάδου και προκειμένου να  αποφευχθούν τα ίδια προβλήματα στην ερχόμενη ελαιοκομική περίοδο και για να προετοιμαστεί σωστά και σοβαρά η Δακοκτονία του έτους  2014 προτείνουμε τα ακόλουθα:

·        Ο προϋπολογισμός και οι εγκρίσεις δαπανών όσον αφορά το πρόγραμμα της Δακοκτονίας λόγω της ιδιομορφίας του να επιστρέψουν στο Υ.Π.Α.Α.Τ όπως γινόταν μέχρι το 2010.

·        Να εγκριθεί το πρόγραμμα Δακοκτονίας και να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις εγκαίρως στις αρχές του τρέχοντος έτους.

·        Για τις εγκρίσεις των δαπανών ανά Περιφερειακή ενότητα και ΔΑΟΚ οι οποίες γίνονται με βάση το μέσο όρο των ψεκασμών που πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα τρία χρόνια πριν οριστικοποιηθούν θα πρέπει τα στελέχη του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ, , να συνεργάζονται με τις ΠΕ στον καθορισμό των αντίστοιχων δαπανών.

·        Λόγω της νησιωτικότητας της Περιφέρειας μας, να γίνει αύξηση του αριθμού των Τομεαρχών – Γεωπόνων ώστε να γίνεται σωστή παρακολούθηση των δακοσυλλήψεων και των ψεκασμών σε όλα τα νησιά που εφαρμόζεται το πρόγραμμα. .

·        Η έγκριση του προσωπικού δακοκτονίας να γίνεται τουλάχιστον μέχρι  το Μάρτιο έτσι ώστε έως το τέλος Μάιου να πραγματοποιούνται οι προσλήψεις.

 

     Σας βεβαιώ επίσης ότι οι ελαιοπαραγωγοί της περιοχής μας εκφράζουν  από το 2011

μόνο παραπόνα και αντιρρήσεις για τους καθυστερημένους ψεκασμούς  της δακοκτονίας και απαιτούν από την Περιφέρεια να αναλάβει δραστικότερο ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος. 

        Ειδικά στο νησί της Ρόδου με τα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (1.800.000) ελαιόδεντρα που το λάδι συμπεριλαμβάνεται στα δεκαοκτώ προϊόντα  ΠΟΠ & ΠΓΕ,  τα έτη 2011-12 & 13,  οι ψεκασμοί έγιναν με σημαντική καθυστέρηση σε σχέση και με τις  ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες της περιοχής.  

                                                                                                     

       Η παραγωγή δε λαδιού στο νησί, είναι από τις χαμηλότερες της δεκαετίας.

       Από τους δύο χιλιάδες (2.000) τόνους,  μέσο όρο δεκαετίας,  η παραγωγή του 2013 φθάνει μόλις στο μισό.

      Κύριε Υπουργέ, 

       Είναι προφανές ότι στην σημερινή δυσχερή δημοσιονομική συγκυρία που διέρχεται η χώρα μας σε πολλά ζητήματα  που διαχειριζόμαστε,  θεοποιούμε τους τύπους και παραβλέπουμε την ουσία.

      Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στο ζήτημα της δακοκτονίας.

       Ως Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου διερευνούμε διοικητικά και οικονομικά  το ζήτημα της υλοποίησης  προγράμματος  δακοκτονίας με ίδιους πόρους προκειμένου να συνδράμουμε ουσιαστικά και αποτελεσματικά  την προσπάθεια της ελαιοκομίας στα νησιά του Αιγαίου.

       Επειδή όμως οι πιστώσεις είναι μεταβιβαστικές, θα αναμένουμε τις δικές σας δραστικές ενέργειες επί του ως άνω μείζονος ζητήματος για την πρωτογενή παραγωγή μας, προτού προβούμε στις επόμενες κινήσεις μας. 

       Εύχομαι ολοψύχως επιτυχία στο έργο σας για το 2014.-       

image_print