ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ. ΠΕΡΙΒ. & ΥΠΟΔ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ( ΔΙΑΠ )

Ερμούπολη, 04 Σεπτεμβρίου 2012

Α.Π. οικ. 83539/1796

 

 

 

 

 

 

 

 

 Έναρξη «Δημόσιας Διαβούλευσης» για τον «Στρατηγικό Σχεδιασμό της ΠΝΑ»,  1Η Ενότητα του «Επιχειρησιακού της Προγράμματος»

Σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία:

  • Το Άρθρο  268 « Προγραμματισμός, Προϋπολογισμός – Λογιστικό Σύστημα Περιφερειών» του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010)
  • Την με αριθμό 74754/ 30-10-2010 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Περιεχόμενο, Δομή, Τρόπος Υποβολής, Όργανα και Διαδικασία Κατάρτισης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β΄ βαθμού»,

η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  -όπως και οι υπόλοιποι ΟΤΑ Β΄ βαθμού-  πρέπει να προχωρήσει στην κατάρτιση Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η πρώτη περίοδος εφαρμογής του θα είναι Τριετής). Βασικός σκοπός των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών είναι «η προώθηση της Περιφερειακής και της εσωτερικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις Αναπτυξιακού Σχεδιασμού σε Τοπικό και Εθνικό Επίπεδο και τις νέες αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Η 1Η Φάση της εκπόνησης του Επιχειρησιακού προγράμματος αφορά στην σύνταξη της Ενότητας του Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΠΝΑ όπου περιγράφεται και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση της Περιφέρειας και αποτυπώνεται η Στρατηγική και οι αναπτυξιακές προτεραιότητες που αυτή θα ακολουθήσει. Επίσης, παρουσιάζεται η Δομή του «Επιχειρησιακού Προγράμματος» σε «Άξονες», «Μέτρα», «Στόχους» και «Ενδεικτικές Δράσεις». 

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρο 8 της με Α.Π. 74754/ 30-10-2010 Υπουργικής Απόφασης, το εγκεκριμένο από το Περιφερειακό Συμβούλιο κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου τίθεται σε διαδικασία «Δημόσιας Διαβούλευσης».

Σε συνέχεια της με αριθμό 72/2012 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου:

-και στο πλαίσιο έναρξης της «Δημόσιας Διαβούλευσης»-  καλούνται οι Πολίτες ή οι Ενώσεις Πολιτών, οι Τοπικοί, Κοινωνικοί και Οικονομικοί Φορείς κ.λπ. όπως, σε περίπτωση που επιθυμούν, υποβάλλουν / καταθέσουν Απόψεις και Προτάσεις , μέσω της συμπλήρωσης του «Ερωτηματολογίου Διαβούλευσης»  -για τις ανάγκες Ομογενοποίησης & Αποκωδικοποίησης τους-   που είναι αναρτημένο στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στη Διεύθυνση : http://www.pnai.gov.gr

Επιλέγοντας τους παρακάτω υπερσυνδέσμους μπορείτε να ανοίξετε τα αρχεία:

__Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης__

__Τεύχος Χ (Αναθεωρημένο)__

__Τεύχος VI (Αναθεωρημένο)__

Το Ερωτηματολόγιο μπορεί να υποβληθεί ή κατατεθεί στην ΔΙ.Α.Π. της Π.Ν.Α. έως & τις 19/09/2012:

 1. Ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου :

daptspp@1730.syzefxis.gov.gr  &  

m.zwh@1730.syzefxis.gov.gr

 2. Είτε σε έντυπη μορφή, εντός πάντοτε  της τεθείσας προθεσμίας, στη Διεύθυνση :

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛ. & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΔΙ.Α.Π.)

ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΗ ΒΑΡΔΑΚΑ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ – 84.100 – ΣΥΡΟΣ

( Επίσης, οποιαδήποτε πληροφόρηση δίδεται :

Στα Τηλέφωνα Επικοινωνίας, της ΔΙ.Α.Π.  : 22810 –  98.816, 98.811 / κα Μαρία Ζώη

Αριθμός Φαξ  ΔΙ.Α.Π. : 22810 85.440 ).

  

      Ο Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξ. Προγραμμ.

                      Γεώργιος  Ν. Μακρυωνίτης

image_print