Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι, εκδόθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας οι Αποφάσεις και μεταξύ αυτών και η Απόφαση με Α.Π.: 6864 / 3976 / Α2 και με Ημερομηνία: 04-06-2014 για την ΠΝΑ, περί εκπλήρωσης των όρων, της προγενέστερης και με Α.Π. 7783/1999/Α2/30.10.2013 Υπουργικής Απόφασης, περί Ένταξης και έγκρισης Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων ΜΜΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

 

Με βάση την παραπάνω Απόφαση, υπάγονται στο Πρόγραμμα ΜΜΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, εκατόν δεκατρία (113) ακόμη Επενδυτικά Σχέδια από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με συνολικό προϋπολογισμό 20.011.675,35€ και δημόσια δαπάνη 9.708.844,04€, που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών.

 

Η παραπάνω Απόφαση, αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου / Αναπτυξιακός Προγραμματισμός: http://www.notioaigaio.gr/ckfinder/userfiles/files/2014_06_04_ΜΜΕ_ΠΝΑ_ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ_ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ_ΟΡΩΝ_ΓΙΑ_113_ΔΥΝΗΤΙΚΑ_ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ_ΕΡΓΑ.pdf

 

Οι Αναρτήσεις αφορούν στην Πληροφόρηση των Δικαιούχων του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013»

 

Υπενθυμίζεται ότι, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει καθημερινά τους ενδιαφερόμενους Επενδυτές :

 

  • Τόσο μέσα από την Ιστοσελίδα της : 

 

http://www.notioaigaio.gr/Arthro.aspx?a=3106

(Ενότητα Β : ΑΡΧΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ )

 

  • Όσο και από τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών, Κυκλάδων & Δωδεκανήσου :

 

 

 

     παρέχοντας κάθε σχετική, με Ιδιωτικές Επενδύσεις, Πληροφόρηση.