ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Ερμούπολη : 6-10-2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                Αριθ. πρωτ : 123882/7798

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ                                          

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

             Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. 172058/17-02-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 354/τ.Β/2016) και ειδικότερα τα άρθρα 11 και 13 αυτής ανακοινώνεται ότι:

Εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 8468/21-9-2021 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ ΨΔ9746ΜΤΛΒ-Ε7Η), το Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΕΙΔΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ) του Θερμοηλεκτρικού Σταθμού Νότιας Ρόδου (ΘΗΣ Νότιας Ρόδου) που συντάχθηκε από την  Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το ανωτέρω Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΕΙΔΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ) τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση με την από 18-3-2021 ανακοίνωση η οποία δημοσιεύθηκε όπως προβλέπεται, στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ» στις 30-3-2021 και  αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου () στο πεδίο των ανακοινώσεων της Πολιτικής Προστασίας καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η ανωτέρω ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ»

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ – ΑΣΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ