Με το νέο Πρόγραμμα Ελλάδα – Κύπρος, εννιά παραμεθόριοι νομοί στην Ελλάδα  -μεταξύ των οποίων οι δύο νομοί της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου- θα δουν να υλοποιούνται δράσεις που θα στηρίξουν την τοπική οικονομία και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. 

Το Πρόγραμμα εγκρίθηκε στις 29 Ιουλίου 2015 με απόφαση της κας Corina Cre?u, Επιτρόπου για την Περιφερειακή Πολιτική. Σχετικά, η κα Cretu δήλωσε: «Τα διασυνοριακά μας προγράμματα αποδεικνύουν έμπρακτα την προστιθέμενη αξία της ΕΕ· χάρη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, η ενεργός συνεργασία θα αποφέρει πολλά οφέλη για τα άτομα που κατοικούν σε παραμεθόριες περιοχές στην Ελλάδα και στην Κύπρο· νέες θέσεις εργασίας, προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς και τεχνολογίες αιχμής που θα βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών και θα προσφέρουν νέες ευκαιρίες για περιφερειακή ανάπτυξη».  

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στα 54 εκ. € εκ των οποίων η Ε.Ε. μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης συμβάλει με 46 εκ. €.

Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται στις ακόλουθες τρεις προτεραιότητες:

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας

2. Αποδοτική χρήση της ενέργειας και των βιώσιμων μεταφορών

3. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Στόχο του έχει την αύξηση της ανταγωνιστικότητας με την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται επίσης στους τρόπους με τους οποίους οι περιοχές αυτές μπορούν να συνεργάζονται για τον περιορισμό και την αντιστροφή των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής μέσω επενδύσεων σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών. Επιπλέον, συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της πρόληψης των κινδύνων ή με την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ενδεικτικά, ορισμένα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα:

·         Αύξηση της χρήσης των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών στις επιχειρήσεις και στον δημόσιο τομέα

·         Μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων σε αστικές περιοχές

·         Ενίσχυση της προσβασιμότητας στις παραμεθόριες περιοχές παράλληλα με τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών

·         Βελτίωση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών

·         Κατάρτιση κοινών στρατηγικών ανάπτυξης του τουρισμού και σχεδιασμός κοινών εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων και προορισμών

·         Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υδάτινων πόρων     

·         Προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης του νερού

Στην Ελλάδα, εκτός των δύο νομών της περιφέρειάς μας, Κυκλάδες & Δωδεκάνησος, δράσεις μπορούν να υλοποιηθούν ακόμα στους νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων ενώ η Κύπρος συμμετέχει με το σύνολο της εδαφικής της έκτασης.

Η έναρξη υλοποίησης τοποθετείται στο τέλος του 2015, μετά την 1η συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος.