Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων και του Διαχειριστικού Απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου για τη χρονική περίοδο 01/01/2017 – 30/06/2017 (Απόφαση 413/2017 πρακτικό 16ο Συνεδρίασης 02-08-2017 Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου).