Ένα σημαντικό έργο υποδομής που αναβαθμίζει το δίκτυο ύδρευσης των συνοικιών  Αγίων Αποστόλων, Ανάληψης, Αγίου Στεφάνου και Αγίου Ιωάννη,  της πόλεως Ρόδου, είναι έτοιμο να δημοπρατηθεί. 

Η Ειδική Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προέβη στην έγκριση των τευχών της διακήρυξης και της διαδικασίας με την οποία θα προκηρυχθεί το έργο “Αντικατάσταση – Επέκταση δικτύων ύδρευσης πόλεως Ρόδου”, το οποίο αποτελεί υποέργο της Πράξης  “Δίκτυα Ύδρευσης Πόλεως Ρόδου”,  συνολικού προϋπολογισμού και επιλέξιμης δημόσιας  δαπάνης 1.481.000,00 €.

Κατόπιν  της έγκρισης, εισέρχεται στο στάδιο της δημοπράτησης και υλοποίησης ένα σημαντικό έργο για την πόλη της Ρόδου, για το οποίο, η  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον Αύγουστο του 2018,  εξασφάλισε  τη χρηματοδότησή του με πόρους του ΕΣΠΑ, εντάσσοντάς το στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου. 

Το έργο αφορά στην αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης από αμιαντοτσιμέντο, που βρίσκονται σήμερα σε λειτουργία, με αγωγούς από πολυαιθυλένιο μήκους 5.200 μέτρων καθώς και στην κατασκευή απαιτούμενων συνδέσεων των νέων αγωγών με το υπόλοιπο δίκτυο το οποίο θα διατηρηθεί. Οι οδοί του σχεδίου πόλεως που θα εκτελεστούν τα έργα είναι οι Καβάφη, Σεφέρη, Βενέζη και Ισιόδου. Οι συνοικίες που υδροδοτούνται από τους εν λόγω αγωγούς είναι οι Άγιοι Απόστολοι, ,μέρος της Ανάληψης, Άγιος Στέφανος και Άγιος Ιωάννης.

Το έργο είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).