Το «πράσινο φως» για την δημοπράτηση δύο έργων αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Ρόδου  συνολικού προϋπολογισμού €, τα οποία  με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, έδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Πρόκειται για τα έργα:

«Βελτίωση αγροτικών δρόμων στην Δ.Κ. Έμπωνα και Τ.Κ. Κρητηνίας Δ.Ε. Ατταβύρου, Δήμου Ρόδου», συνολικού προϋπολογισμού  € , με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη €   και

 «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στις Τ.Κ. Διμυλιάς – Ελεούσας- Πλατανιών – Απολλώνων – Σαλάκου, Δημοτικής Ενότητας Καμείρου» συνολικού προϋπολογισμού  € , με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη €

Η συνολική δημόσια δαπάνη για τα δύο έργα ανέρχεται σε €.

Τα παραπάνω έργα είναι ενταγμένα  στη Δράση  . «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», του Υπομέτρου 4.3. «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοχεία του ενεργητικού» του ΠΑΑ  2014 – 2020 και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).