Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο Εγχειρίδιο εφαρμογής του συστήματος αναγνώρισης (σήμανσης) και καταγραφής  των αιγοπροβάτων είναι αναρτημένο το εγχειρίδιο εφαρμογής του συστήματος αναγνώρισης (σήμανσης) και καταγραφής των αιγοπροβάτων και παρακαλούμε για την από πλευράς σας ενημέρωση, με κάθε πρόσφορο μέσο, των κατόχων αιγοπροβάτων.

 

ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

         Κάθε κάτοχος αιγοπροβάτων υποχρεούται:

Ø   να γνωστοποιεί εγκαίρως την πρόθεση του να περιλάβει στην κατοχή του αιγοπρόβατα, καταθέτοντας την «Αίτηση-δήλωση έναρξης λειτουργίας εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων».

Ø      να γνωστοποιεί άμεσα (εντός 7 ημερών) (α) τις τυχόν μεταβολές που αφορούν οποιοδήποτε από τα γενικά στοιχεία με τα οποία έχει αρχικά καταχωρηθεί η εκμετάλλευσή του και (β) τη διακοπή της λειτουργίας της, καταθέτοντας την «Δήλωση διακοπής λειτουργίας ή αλλαγής στοιχείων εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων» ,

Ø      να διατηρεί τα ζώα που κατέχει κατάλληλα σημασμένα, χρησιμοποιώντας εγκεκριμένα μέσα σήμανσης (οι μεταφορείς και οι υπεύθυνοι των σημείων στάσης και των σφαγειοτεχνικών εγκαταστάσεων οφείλουν να παραλαμβάνουν ή/και να μεταφέρουν ζώα κατάλληλα σημασμένα),

Ø      να προβαίνει στην έγκαιρη προμήθεια μέσων σήμανσης με την επικύρωση από τις αρμόδιες αρχές των «Δηλώσεων-αιτήσεων για έγκριση αγοράς μέσων σήμανσης» και να διαχειρίζεται ορθά το απόθεμα μέσων σήμανσης που είναι δυνατό να διατηρεί στην εκμετάλλευσή του,

Ø      να διατηρεί επίκαιρες τις πληροφορίες για τα ζώα που διήλθαν ή είναι παρόντα στην εκμετάλλευσή του, τηρώντας ενημερωμένο «Μητρώο εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων» (εξαιρούνται οι μεταφορείς και οι υπεύθυνοι των σημείων στάσης και των σφαγειοτεχνικών εγκαταστάσεων),

Ø      να φυλάσσει το μητρώο εντός της εκμετάλλευσης μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα που υποστηρίζουν και τεκμηριώνουν τις καταχωρήσεις σε αυτό (αρχείο εκμετάλλευσης),

Ø      να προβαίνει στην έγκαιρη διενέργεια και κοινοποίηση της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου του, ενημερώνοντας παράλληλα το μητρώο της εκμετάλλευσής του,

Ø      να μεριμνά για την έκδοση «Εγγράφου κυκλοφορίας» πριν από κάθε κίνηση (έξοδο) των ζώων από την εκμετάλλευσή του (οι μεταφορείς και οι υπεύθυνοι των σημείων στάσης και των σφαγειοτεχνικών εγκαταστάσεων δεν επιτρέπεται να παραλαμβάνουν και να μεταφέρουν ζώα που δεν συνοδεύονται από έγγραφο κυκλοφορίας),

Ø      να γνωστοποιεί έγκαιρα (εντός προθεσμίας 7 ημερών από το συμβάν) τη μεταβολή του ζωικού κεφαλαίου της εκμετάλλευσής του μετά από την είσοδο ή την έξοδο ζώων από αυτή, υποβάλλοντας το «Δελτίο γνωστοποίησης μεταβολών ζωικού κεφαλαίου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων»,

Ø      να αποδέχεται τη διενέργεια του διοικητικού και επιτόπιου ελέγχου της εκμετάλλευσής του, διευκολύνοντας το έργο των ελεγκτών και να συνυπογράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα διατύπωσης παρατηρήσεων.