ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ)  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΔΩΔ/ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2019-2020 ΚΑΙ 2020-2021

Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 78364 / 2019

Προϋπολογισμός : 1.394.258,72 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. ( 17% για Κω-Λέρο και 24% για τα υπόλοιπα νησιά) (CPV 60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).

Δικαίωμα προαίρεσης : 348.564,68 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  (ποσοστό 25% επί συνόλου όλων των τμημάτων του διαγωνισμού) με διάρκεια έως τη λήξη των σχολ. ετών 2019-2020 και 2020-2021.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ : 1.742.823,40 €

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 06 /08 /2019

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 02/09/2019  και ώρα 12:00

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)