• Μέσα από την ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και γεωλογικής κληρονομιάς του νησιού
  • Το έργο θα  χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»

 

 Σε δράσεις για την ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και γεωλογικής κληρονομιάς της Ανάφης, με στόχο την ανάπτυξη του οικοτουρισμού στο νησί, προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία αναλαμβάνει τη διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης του έργου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, καθώς και την εκτέλεσή του.

Για τον σκοπό αυτό, το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, στη συνεδρίαση της 21ης Ιουλίου 2018, με εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ανάφης, για την Πράξη «Δράσεις αξιοποίησης της φυσικής και γεωλογικής κληρονομιάς για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού στην Ανάφη»,    καθώς και την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της εν λόγω Πράξης στην Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  με τίτλο “Δράσεις για την Προστασία και Ανάδειξη της Φυσικής Κληρονομιάς των Μικρών Νησιών της Περιφέρειας”.

Αντικείμενο της  Προγραμματικής Σύμβασης  αποτελεί η εκτέλεση  των έργων που προβλέπονται στη μελέτη "Εκτέλεση ήπιων παρεμβάσεων για την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς της Χερσονήσου του Καλάμου" καθώς και ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και προώθησης και προβολής της διαδρομής ως θεματικό τουριστικό προϊόν, που αποσκοπούν στην ανάδειξη και προβολή της πεζοπορικής διαδρομής από τη Χώρα μέχρι τη Χερσόνησο του Καλάμου στην Ανάφη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεσή του ανέρχεται στο ποσό των 120.000 ευρώ και θα υλοποιηθεί  σε  προστατευόμενες εκτάσεις, στο τμήμα από τη Χώρα έως την Χερσόνησο του Καλάμου που περιλαμβάνονται  στον Εθνικό  Κατάλογο Περιοχών Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000,  μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Ανάφης, Περιφερειακής Ενότητας Θήρας.

Το έργο περιλαμβάνει την ανάδειξη μονοπατιού μήκους 2,6 km, από την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής μέχρι τη μονή της Καλαμιώτισσας (κορυφή Χερσονήσου Καλάμου), μέσω εργασιών τοποθέτησης πινακίδων προσανατολισμού κι ενημέρωσης, δημιουργίας σημείων αναπαύσεως – θέας καθώς και τοποθέτησης ή/και αντικατάστασης στηθαίων σε διάφορα σημεία. Επίσης προτείνονται εργασίες απλής συντήρησης (απομάκρυνση βλάστησης και φερτών υλικών) στο μονοπάτι από τη Χώρα μέχρι την κορυφή Κάλαμος, μήκους 11χλμ.

Από τα παραπάνω δεν μεταβάλλεται ούτε η οριζοντιογραφία ούτε η μηκοτομή του μονοπατιού, το οποίο παραμένει με τα υπάρχοντα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του.

Επίσης οι θέσεις των σημείων αναπαύσεως – θέας θα γίνουν σε δημόσιους χώρους, ως θα βεβαιώσουν από κοινού ο Δήμος Ανάφης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Θα υπάρξουν επίσης δράσεις προώθησης του οικοτουρισμού, με την οργάνωση μιας σειράς ενημερωτικών ημερίδων και εκδηλώσεων φυσιολατρικού περιεχομένου με συμμετέχοντες διαφορετικές ομάδες στόχους (Δήμος, κοινωνικοί και φυσιολατρικοί φορείς, φορείς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Τουρισμού, ευρύ κοινό και επισκέπτες). Θα γίνει επίσης παραγωγή ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού ώστε ο Δήμος να αξιοποιήσει τα σύγχρονα μέσα διάχυσης της πληροφορίας (διαδίκτυο, κοινωνικά μέσα δικτύωσης).

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει την άσκηση της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του έργου έναντι της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020 – Άξονας Προτεραιότητας Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής».  Ειδικότερα, αναλαμβάνει την κατάθεση πρότασης για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και στην συνέχεια, τη δημοπράτηση και την υλοποίηση του. Η ανάληψη αυτής της υποχρέωσης από την Περιφέρεια οφείλεται στο ότι ο Δήμος Ανάφης δεν διαθέτει  επάρκεια τεχνικής και οικονομικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, αλλά αναλαμβάνει τη δέσμευση λειτουργίας και συντήρησης του έργου.

 

 

image_print