Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, αυξάνεται  στο διπλάσιο η χρηματοδότηση της δομής παροχής συσσιτίου και του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Ρόδου,  με πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες τους για τρία επιπλέον χρόνια, μέχρι και τις 31.12.2023.

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την 2η τροποποίηση της Πράξης «Δομή  Παροχής Συσσιτίου και  Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Ρόδου», σύμφωνα με την οποία, η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για την λειτουργία του Κέντρου διπλασιάζεται,  από  396.396,00 € σε 792.792,00 €. Αντιστοίχως, ως ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31.12.2023.

Η εν λόγω δομή, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου  Γιώργου Χατζημάρκου, εντάχθηκε τον Απρίλιο του 2018 στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» με αρχική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 360.360 ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού στον Δήμο Ρόδου.

Το Συσσίτιο παρασκευάζει, συσκευάζει και διανέμει καθημερινά δύο γεύματα σε τουλάχιστον 160 ωφελούμενους, οικονομικά αδύναμους, που δεν μπορούν να παρασκευάσουν φαγητό, είτε λόγω έλλειψης υποδομών (διακοπή ηλεκτροδότησης κλπ) είτε λόγω αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης και οι οποίοι επιλέγονται βάσει κριτηρίων και αποδεικτικών στοιχείων.

Η λειτουργία του Συσσιτίου εποπτεύεται από τον Δημοτικό Οργανισμό Πρόνοιας και συνεργάζεται με το Κέντρο Κοινότητας και το δημοτικό δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών, ώστε οι ενέργειες που αφορούν τις ευπαθείς ομάδες στις οποίες απευθύνεται, να είναι συντονισμένες, στη βάση της ολιστικής προσέγγισης αναγκών. Το Συσσίτιο χορηγείται στους ωφελούμενους κατόπιν κοινωνικής έρευνας, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου  εξυπηρετεί  τουλάχιστον 100 ωφελούμενους, άπορους, άνεργους και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, στους οποίους παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και συγκεκριμένα, φάρμακα, παραφαρμακευτικά προϊόντα, υγειονομικό υλικό και άλλα είδη απαραίτητα για τη φροντίδα των ασθενών. Επίσης, διαμεσολαβεί για την πρόσβαση των ωφελούμενων σε υπηρεσίες υγείας και θεραπευτικά μέσα και υλοποιεί δράσεις πρόληψης και αγωγής υγείας.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο, πλήρως εξοπλισμένο, συστεγάζεται με το Δημοτικό Ιατρείο στο Ροδίνι  και είναι στελεχωμένο από ένα φαρμακοποιό και ένα κοινωνικό λειτουργό. Εποπτεύεται από τον Δημοτικό Οργανισμό Πρόνοιας Ρόδου και , όπως και το Συσσίτιο,  συνεργάζεται με το Κέντρο Κοινότητας και το δημοτικό δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών, ώστε οι ενέργειες που αφορούν τις ευπαθείς ομάδες στις οποίες απευθύνεται, να είναι συντονισμένες στη βάση της ολιστικής προσέγγισης αναγκών.

Οι δύο κοινωνικές δομές του Δήμου Ρόδου είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο”, στον άξονα προτεραιότητας “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” και στην επενδυτική προτεραιότητα “Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας”.