Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ'αριθμ. 725/23 "Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών" (ΦΕΚ 5/Β/5-1-2012), και κατόπιν των με αρ. πρωτοκόλλου ΔΤΕ.5906/20-12-2016 και ΔΤΕ.1635/28-04-2017 αιτήσεων παρόχου τηλεπικοινωνιών, ανακοινώνεται ότι θα εκτελεστούν εργασίες εγκαταστάσεις υπόγειου δικτύου οπτικών ινών στο Δήμο Ρόδου στην περιοχή Ασγούρου.

Επί τμημάτων επαρχιακών οδών καθώς και εθνικής οδού θα διανοιχτούν μικροτάφροι όπως φαίνεται στις παρακάτω οριζοντιογραφίες. Η διατομή του ορύγματος θα είναι διαστάσεων 10εκ.(Π) X 45εκ.(Β). Επίσης θα τοποθετηθούν εννέα (9) υπαίθριες μονάδες δικτύου (καμπίνες).

image_print