Στις Υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου υποβλήθηκε αίτηση από πάροχο τηλεπικοινωνιών για χορήγηση δικαιώματος διέλευσης – άδεια εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης υπόγειου δικτύου στην πόλη της Ρόδου επί των οδών Ι. Μεταξά και Βαλαωρίτου σύμφωνα με την παρακάτω οριζοντιογραφία.