Σας ενημερώνουμε ότι πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες εγκαταστάσεις υπόγειου δικτύου οπτικών ινών επί της οδού Ηρακλειδών (Επαρχιακή οδός Ιαλυσού– Κατταβιάς ).

Επί της οδού Ηρακλειδών  θα διανοιχτεί εγκάρσια τομή από την συμβολή της Οδού Λεωφόρου Ηρακλειδών   με την οδό Καλλιπάτρειας έως την έναρξη της Οδού Καλλιπάτρειας . Η διατομή του ορύγματος θα είναι διαστάσεων 5εκ.(Π) X 30εκ.(Β). Εντός του ορύγματος θα τοποθετηθούν δυο μονοσωλήνια τύπου HDPE διαμέτρου 32mm και θα καλυφτούν με σκυρόδεμα πάχους 21,5εκ. ενώ στο άνω μέρος θα τοποθετηθεί ειδική ταινία σήμανσης.

Επίσης θα κατασκευαστεί ένα (1) φρεάτιο για τις ανάγκες του δικτύου επί της Οδού Λεωφόρου Ηρακλειδών  και Καλλιπάτρειας διαστάσεων 70 εκ (Π) Χ 70 εκ (Μ) Χ 80 εκ (Β)  . Τα φρεάτια θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και θα καλυφτούν με χυτοσίδηρο πλαίσιο και καπάκι βαρέως τύπου D400 αντοχής 40 τόνων ανά άξονα.