ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Γ. Μαύρου 2 (3ος Όροφος), Ρόδος, Τ.Κ. 85132 – Τηλ.: 2241364713-714

Κατατέθηκε η υπ΄ αριθμόν πρωτ. 474/22-03-2022 (σχετ.: 449,450/18-3-2022) αίτηση του κ. Θεολόγου Μ. Μάγγου (Α.Φ.Μ.: 046477618, Δ.Ο.Υ. ΚΩ – Έδρα: Λειψοί, 85001, Τηλ.: 2247041335 – email: thmagos@windowslive.com) στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου – Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την Χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου (Ν.3054/02 [ΦΕΚ230Α΄]). Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας (ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Αδειοδοτούσας αρχής).  

                                                                                                   ΜΕ Ε.Π.

                                                                                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                              

                                                                                 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

                                                                                                    

                                                                                        ΓΙΑΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                       ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Α΄/β