ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Γ. Μαύρου 2 (3ος Όροφος), Ρόδος, Τ.Κ. 85132 – Τηλ.: 2241364713-714

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Με την υπ. αριθμόν πρωτ. 1885/Φ.90.4/2/5 – 11 – 2020 (ΑΔΑ: 61ΕΦ7ΛΞ-ΚΡ9) Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δωδεκανήσου – Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανανεώθηκε – τροποποιήθηκε η υπ. αριθμ. πρωτ. 1030/Φ.90.4/2/17 – 5 – 2016 (ΑΔΑ: Ω1Μ07ΛΞ-ΦΞΚ) άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230Α΄) της «ΝΗΣΟΓΚΑΖ Α.Ε.» (Α.Φ.Μ.: 094138130, Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ – Έδρα: Γιαννοχώραφα Καλύμνου, Κάλυμνος 85200 – Τηλ.: 2243028658, 2243028587 – email: info@nisogas.gr – Κάτοχος της υπ. αριθμ. πρωτ. ΔΥδρογ/Ε/Φ.8/οικ.179895/22-6-2016 άδειας εμπορίας κατηγορίας Γ΄ Ν.3054/02), λόγω προσθήκης νέων αποθηκευτικών χώρων στην περιοχή «Φραρού» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ  230Α΄/2002) και τα άρθρα 227 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ  87Α΄/2010).

Ρόδος, 5-11-2020

ΜΕ Ε.Π.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

 

 

ΓΙΑΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Α΄/β

image_print