ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Γ. Μαύρου 2 (3ος Όροφος), Ρόδος, Τ.Κ. 85132 – Τηλ.: 2241364713-714
 
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
 
Με την υπ. αριθμόν πρωτ. 5435/25-02- 2019 (ΑΔΑ: 6ΒΤΕ7ΛΞ-28Ω) Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δωδεκανήσου – Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, χορηγήθηκε άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230Α΄) στην εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με έδρα στην περιοχή «Ποταμοί» του Δήμου Καλυμνίων, Νήσου Καλύμνου, Π.Ε. Δωδεκανήσου, Α.Φ.Μ.: 099595932– Δ.Ο.Υ. ΚΩ.
Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ  230Α΄/2002) και τα άρθρα 227 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ  87Α΄/2010).
Ρόδος, 26-02-2019
 
ΜΕ Ε.Π.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 
 
 
ΓΙΑΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Α΄/β