ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Ερμούπολη 7-1-2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                Αριθ.πρωτ. οικ.29
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 
 
Ταχ. Δ/νση      : Ερμούπολη                                   
Ταχ.Κώδικας : 84100                                                             
Τηλέφωνο      : 2281082902                                                 
Telefax           : 2281083542                                                
Πληροφορίες : Μ.Νικολιά                                                                                             
 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
 
           Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να καλύψει με επιλογή, εννέα (9) οργανικές θέσεις μετακλητών υπαλλήλων κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1416/84 και του ν.3852/2010.
            Οι θέσεις αφορούν στους Ειδικούς Συμβούλους και Συνεργάτες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου όπως αυτές προβλέπονται στο ΠΔ 130/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 223/τ.Α/2010).
Τα καθήκοντα των ειδικών συνεργατών αφορούν στην οργάνωση των επαφών του Περιφερειάρχη ή του Αντιπεριφερειάρχη, στην πληροφόρηση των πολιτών για το έργο και τις δραστηριότητες της Περιφέρειας, στη διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και λοιπών συναφών εκδηλώσεων και γενικότερα σε θέματα γραμματειακής υποστήριξης.
Τα καθήκοντα των ειδικών Συμβούλων περιλαμβάνουν εισηγήσεις και παρακολούθηση θεμάτων τα οποία αφορούν σε ευρωπαϊκά προγράμματα, πληροφορική, αναπτυξιακό προγραμματισμό, τουριστική προβολή και ανάπτυξη, οργάνωση υπηρεσιών υγείας, αγροτική οικονομία, διαχείριση και έλεγχο οικονομικών ΟΤΑ, δημόσια έργα και χωροταξικό σχεδιασμό.
            Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου- Δ/νση Διοίκησης – Τμήμα Προσωπικού Ταχ.Δ/νση : Πλατεία Τσιροπινά – 84100 ΣΥΡΟΣ, μέχρι την 21-1-2011, αίτηση, αντίγραφο των τίτλων σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό, ξένες γλώσσες), βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε άλλο παραστατικό από το οποίο να προκύπτει εμπειρία ή επαγγελματική ενασχόληση με τα προαναφερθέντα αντικείμενα απασχόλησης.
 
                                                                                                                Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 
 
                                                                                                                           ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ
 
                                    Για την ακρίβεια

 

image_print