Δημοσίευση Προκήρυξης (περίληψης διακήρυξης) ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με σταθερή τιμή, αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών (τεχνικών) κριτηρίων, για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών : «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης και Ανάπτυξης Έργων Βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του Μηχανισμού ELENA», με συνολικό προϋπολογισμό 357.602,42 € προ Φ.Π.Α.

Δημοσίευση εφημερίδες.doc