ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ του έργου : «Μετατόπιση θαλάσσιας έκτασης 10 στρεμμάτων σε απόσταση μικρότερη των 150μ. από την υφιστάμενη αδειοδοτημένη θέση και αποδέσμευση θαλάσσιας έκτασης 20 στρεμμάτων σκοπό τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία πάρκου 10 στρεμμάτων στη θέση Βρουλίδια, Δήμου Καλυμνίων, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με φορέα την εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.».

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: " Μετατόπιση θαλάσσιας έκτασης 10 στρ. σε απόσταση μικρότερη των 150μ. από την υφιστάμενη αδειοδοτημένη θέση και αποδέσμευση θαλάσσιας έκτασης 20 στρ.  σκοπό τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία πάρκου 10 στρ. στη θέση Βρουλίδια, Δήμου Καλυμνίων,Π.Ε.Καλύμνου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με φορέα την εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ  ΚΑΛΥΜΝΟΥ  Α.Β.Ε.Ε.".