ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ :Τροποποίηση της με αριθμ. Πρωτ. Οικ. 61146/12-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΥ6ΙΟΡ1Ι-ΤΨΞ) Απόφασης Συντονιστή Α.Δ.Α. που αφορά στην Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Νισύρου με τα συνοδά έργα αυτής, στην θέση «ΛΙΝΟΥΡΑ» ΤΚ Μανδρακίου, Δήμου Νισύρου ΠΕ ΚΩ ΠΝΑ» για λογαριασμό του Δήμου Νισύρου» η οποία έχει ισχύ έως 12-10-2028 . Η τροποποίηση αφορά σε αντικατάσταση πληροφοριακών στοιχείων του κεφαλαίου (Γ3.2.1) της με αριθμ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: Τροποποίηση της με αρ.πρωτ.οικ. 61146/12-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΥ6ΙΟΡ1Ι-ΤΨΞ) Απόφασης Συντονιστή Α.Δ.Α. που αφορά στην Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο: "Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Νισύρου με τα συνοδά έργα αυτής, στη θέση "ΛΙΝΟΥΡΑ" ΤΚ Μανδρακίου, Δήμου Νισύρου ΠΕ ΚΩ ΠΝΑ" για λογαριασμό Δήμου Νισύρου" η οποία έχει ισχύ έως 12-10-2028.