ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ που αφορά το έργο : «Επέκταση υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών συνολικής επιφάνειας 146.119,21 τ.μ. εντός των Κ.Μ. 1000, 1560, 1562, 1563, 3731 & 3732 γαιών Έμπωνα, στη θέση «Καμίνια Μάρμαρα», της Δ.Κ. Έμπωνα, Δ.Ε. Ατταβύρου, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για λογαριασμό της «ΝΙΚΟΣ ΒΛΤ ΑΕ».

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ που αφορά το έργο: " Επέκταση  υφισταμένου λατομείου αδρανών υλικών εντός των γαιών Έμπωνας, στη θέση "Καμίνια Μάρμαρα", της Δ.Κ. Έμπωνας, Δ.Ε. Ατταβύρου, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για λογαριασμό της "ΝΙΚΟΣ ΒΛΤ ΑΕ".