ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7896/ Α.Ε.Π.Ο  Γ.Γ. Α.Δ.Αι.(Α.Δ.Α. 66ΨΡΟΡ1Ι-Δ7Φ ) που αφορά στο έργο: ¨Επέκταση υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, εκτροφής Θ.Μ.Ι, ως προς την έκταση και την δυναμικότητα, (τελική διαμόρφωση: τρία Πάρκα, συνολικής έκτασης τ.μ, & συνολικής δυναμικότητας ,6Τn/έτος),στη θέση «Μάκρυ», Δήμου Χάλκης, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας, Νοτίου Αιγαίου της εταιρείας PHILOSOFISH A.E..»  (ΠΕΤ 2104521923).