ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7896/04.02.2015 Α.Ε.Π.Ο Γ.Γ. Α.Δ.Αι.(Α.Δ.Α. 66ΨΡΟΡ1Ι-Δ7Φ ) που αφορά στο έργο: ¨Επέκταση υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, εκτροφής Θ.Μ.Ι, ως προς την έκταση και την δυναμικότητα, (τελική διαμόρφωση: τρία Πάρκα, συνολικής έκτασης 79.350 τ.μ, & συνολικής δυναμικότητας 2.793,6Τn/έτος),στη θέση «Μάκρυ», Δήμου Χάλκης, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας, Νοτίου Αιγαίου της εταιρείας PHILOSOFISH A.E..» (ΠΕΤ 2104521923).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7896/04.02.2015 Α.Ε.Π.Ο  Γ.Γ. Α.Δ.Αι.(Α.Δ.Α. 66ΨΡΟΡ1Ι-Δ7Φ ) που αφορά στο έργο: ¨Επέκταση υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, εκτροφής Θ.Μ.Ι, ως προς την έκταση και την δυναμικότητα, (τελική διαμόρφωση: τρία Πάρκα, συνολικής έκτασης 79.350 τ.μ, & συνολικής δυναμικότητας 2.793,6Τn/έτος),στη θέση «Μάκρυ», Δήμου Χάλκης, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας, Νοτίου Αιγαίου της εταιρείας PHILOSOFISH A.E..»  (ΠΕΤ 2104521923).