ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:«Τροποποίηση της υπ αριθμ. Πρωτ. 15544/02-03-2016 (Ο.Ε.) Απόφαση Γ.Γ  Α.Δ. Αιγαίου ως προς τον εκσυγχρονισμό  των πλωτών εγκαταστάσεων και την δημιουργία ενιαίας πλωτής μονάδας θαλάσσιας έκτασης   72 στρεμμάτων αποτελούμενης από τρία (3) πάρκα εκτροφής , ετήσιας δυναμικότητας ,5  τόνους Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων μετά από τη μετατόπιση της θαλάσσιας έκτασης 52 στρ. σε απόσταση μικρότερη των 250μ. από τα όρια της αρχικά μισθωμένης  θαλάσσιας έκτασης στη θέση Τοίχος Χαλή και την μετεγκατάσταση  της θαλάσσιας έκτασης 20 στρεμμάτων από τη θέση Βρουλίδια στη θέση Τοίχος Χαλή,  Δήμου Καλυμνίων, Π.Ε. Καλύμνου, Π.Ν.Αιγαίου» . Φορέας του έργου είναι η εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.