ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:«Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 17001/8-3-2016 ΑΕΠΟ ΓΓ ΑΔΑι (με ΑΔΑ: ΩΡΕΗΟΡ1Ι-43Ν) η οποία αφορά στην «Υφιστάμενη πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας, εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη θέση «Βραχονησίδα Πεταλίδα», Νήσου Λέρου Νομού Δωδεκανήσου της εταιρείας Μάρκελλος Ιχθυοκ/γειες Λέρου Α.Ε»…

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:«Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 17001/8-3-2016 ΑΕΠΟ ΓΓ ΑΔΑι (με ΑΔΑ: ΩΡΕΗΟΡ1Ι-43Ν) η οποία αφορά στην «Υφιστάμενη πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας,  εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων  στη θέση «Βραχονησίδα Πεταλίδα», Νήσου Λέρου Νομού Δωδεκανήσου της εταιρείας Μάρκελλος Ιχθυοκ/γειες Λέρου Α.Ε»…