ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:«Ανανέωση της με αριθμ. πρωτ. 124244/709/16.03.2011 ΚΥΑ ως αυτή ισχύει με την αριθμ. πρωτ. οικ.33468/25.07.2017 Απόφαση Γ.Δ. ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ Μετατόπιση σε απόσταση μικρότερη 250 μέτρων από την υφιστάμενη θέση, Επέκταση της θαλάσσιας μισθωμένης έκτασης από τα 30 στα 40στρ. και αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας από τους 380 στους 875τον. μονάδας υδατοκαλλιέργειας, Θ.Μ.Ι, στη θέση «Κατάφι», όρμου Βαγιού, Δήμου Αστυπάλαιας, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:«Ανανέωση της με αριθμ. πρωτ. 124244/709/16.03.2011 ΚΥΑ ως αυτή ισχύει με την αριθμ. πρωτ. οικ.33468/25.07.2017 Απόφαση Γ.Δ. ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ Μετατόπιση σε απόσταση μικρότερη 250 μέτρων από την υφιστάμενη θέση, Επέκταση της θαλάσσιας μισθωμένης έκτασης από τα 30 στα 40στρ. και αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας από τους 380 στους 875τον. μονάδας υδατοκαλλιέργειας, Θ.Μ.Ι, στη θέση «Κατάφι», όρμου Βαγιού, Δήμου Αστυπάλαιας, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.».