ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ : " Ανανέωση χρονικής ισχύος της με αρ. πρωτ. 713/5-6-2007 ΑΕΠΟ   ΓΓ  ΠΝΑ (ως αυτή ισχύει μετά τις τροποποιήσεις της) που αφορά: α) στην εγκριση περιβ/κών όρων για το αιολικό πάρκο σε δημόσια δασική έκταση και β) στην έγκριση άδειας επέμβασης σε δημόσια δασική έκταση, για την εγκατάσταση αιολικόυ πάρκου στη θέση "Κουτσούτη" ΔΕ Καμείρου και ΔΕ Αφάντου ΠΕ Ρόδου ΠΝΑ" με φορέα διαχείρισης έργου την "ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.".