ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:«Ανανέωση χρονικής ισχύος – Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 1349/2008 ΑΕΠΟ ΓΓ ΠΝΑι που αφορά σε υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα, με τίτλο «ΗΛΥΣΙΟΝ», επί της Κ.Μ. 1339 γαιών Λάρδου, στην περιοχή “Πεύκοι”, της Δ.Κ Λάρδου, Δ.Ε. Λινδίων, Δήμου Ρόδου Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για λογαριασμό του φορέα «Τ.Ξ.Ν.Ε.Ε. ΗΛΥΣΙΟΝ Α.Ε.» με σκοπό: α) την αναβάθμιση σε κατηγορία 4 αστέρων, β) την αύξηση της δυναμικότητας σε 346 κλίνες, γ) την αναβάθμιση του υφιστάμενου Βιολο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:«Ανανέωση χρονικής ισχύος – Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 1349/2008 ΑΕΠΟ ΓΓ ΠΝΑι που αφορά σε υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα, με τίτλο «ΗΛΥΣΙΟΝ», στην περιοχή “Πεύκοι”, της Δ.Κ Λάρδου, Δ.Ε. Λινδίων, Δήμου Ρόδου Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για λογαριασμό του φορέα «Τ.Ξ.Ν.Ε.Ε. ΗΛΥΣΙΟΝ Α.Ε.» .