ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΜΠΕ:«Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. ΟΙΚ 68764/30-10-2017 Απόφασης Συντονιστή ΑΔΑι που αφορά στην περ. αδειοδότηση υφιστάμενου ΣΒΚΤ με κωδ. ονομασία θέσης «1000430 ΜΕΓΙΣΤΗ», στη θέση «Βίγλα», νήσου Μεγίστης (Καστελλόριζο), Δ. Μεγίστης, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα του έργου την εταιρεία VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ» (ΠΕΤ 2005303421)