ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ: «Ανανέωση της 120711/322/25-1-2005 ΑΕΠΟ ,και όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την 190379/3717/10-10-2008 ΑΕΠΟ, που αφορούν στην εκμετάλλευση υφιστάμενου λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (περλίτη), στο ΒΑκό τμήμα της νήσου Γυαλί, Δήμου Νισύρου, Π.Ε. Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, από την «ΠΕΡΛΙΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.».

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ: «Ανανέωση της 120711/322/25-1-2005 ΑΕΠΟ ,και όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την 190379/3717/10-10-2008 ΑΕΠΟ, που αφορούν στην  εκμετάλλευση υφιστάμενου λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (περλίτη), στο ΒΑκό τμήμα της νήσου Γυαλί, Δήμου Νισύρου, Π.Ε. Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, από την «ΠΕΡΛΙΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.». /ckfinder/userfiles/files/%ce%94%ce%97%ce%9c%ce%9f%ce%a3%ce%99%ce%95%ce%a5%ce%a3%ce%97%20%ce%91NAKOIN%ce%a9%ce%a3%ce%97%ce%a3%20%ce%9b%ce%91%ce%a4%ce%9f%ce%9c%ce%95%ce%99%ce%9f%20%ce%a0%ce%95%ce%a1%ce%9b%ce%99%ce%a4%ce%97%20%ce%9d%ce%99%ce%a3%ce%a5%ce%a1%ce%9f%ce%a5_signed.pdf