ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ανανέωση – Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ 72602/02-10-2017 (ΑΔΑ783ΡΟΡ11-ΓΙΔ) και Έγκριση νέων περιβαλλοντικών όρων για το έργο ‘’Επέκταση υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας, με διακριτικό τίτλο BELAIR, κατηγορίας 4* αστέρων, τελικής δυναμικότητας 461 κλινών (μετά την ανέγερση νέου κτιρίου), σε γήπεδο τελικής επιφάνειας 18.597,40 τ.μ (λόγω διόρθωσης του αρχικού γηπέδου), που αποτελείται από τις Κ.Μ 139, 140,141, 141Β γαιών Ιξιάς και τη Μερίδα 118 Οικ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ''ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ''ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ BELAIR ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4*  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΞΙΑ , Δ.Ε ΙΑΛΥΣΟΥ, , ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ''ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΞΙΑΣ ΑΕ/ckfinder/userfiles/files/ANAKOINΩΣΗ BELAIR.pdf