Στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρουσίασε την Στρατηγική της για την Απασχόληση, η οποία εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου 2013.

Η Στρατηγική αποτελεί ένα κείμενο αρχών που περιλαμβάνει το πολιτικό όραμα της περιφερειακής αρχής, τους στόχους και τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιφέρειας Ν. Αιγαίου και λαμβάνει υπόψη του την κοινοτική και εθνική πολιτική για την απασχόληση, τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής για τη συνοχή καθώς και τα ειδικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου όσον αφορά στο παραγωγικό της μοντέλο, την ανεργία, τα δημογραφικά στοιχεία, κα.

Το παρόν κείμενο περιλαμβάνει ενδεικτικές δράσεις και πρωτοβουλίες στους τομείς της απασχόλησης, της κατάρτισης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στην καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας.

Στόχος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι να ξεκινήσει μια δημόσια διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, τους παραγωγικούς φορείς και την Κοινωνία των Πολιτών, προκειμένου οι προτάσεις, τα σχόλια και οι ιδέες που θα συγκεντρωθούν να συμπεριληφθούν στις δράσεις του Επιχειρησιακού της Προγράμματος, που θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Ως εκ τούτου ζητούμε την ενεργή συμμετοχή σας προκειμένου να επηρεάσετε και να συμβάλλετε την πολιτική και την στρατηγική της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.

Συγκεκριμένα, σας ζητάμε να μεταβείτε στην διαδικτυακή πλατφόρμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου www.aegean2020.gr και να παραθέσετε τις απόψεις και τις ιδέες σε ένα από τους κάτωθι θεματικούς στόχους:

Α. Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων

Β. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας

Γ. Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη δια βίου μάθηση.

 

Διαβάστε περισσότερα στα παρακάτω αρχεία :

·         ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΝΑΙ ver 21-11-13 new2.ppt

·         ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΣ 19-12-13 ΣΥΡΟΣ.doc

·         Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Απασχόληση τελική έκδοση.pdf

image_print