ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Ρόδος 29 – 06 – 2012

Ταχ.Δ/νση : Πλατεία Ελευθερίας 1 – Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ. : 85100 Ρόδος
Πληροφ.   : Κ. Τσαμπανάκης
                    A. Γκίκας – Μ. Λυριστής
Τηλέφωνο  : 2241360506 – 2241360533
Fax             :  2241044421
Url              : www.pnai.gov.gr
E-mail       : itd.dod@pnai.gov.gr
 
Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση στο πλαίσιο  του έργου "Πλατφόρμα Επιχειρησιακής
            Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον  προγραμματισμό και τη
            διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου" με κωδικό MIS 369401

            Περίοδος Δημόσιας Διαβούλευσης: 11/7/2012 – 26/7/2012

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη για το έργο  "Πλατφόρμα Επιχειρησιακής  Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον  προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου" με κωδικό MIS 369401 που υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), Άξονας Προτεραιότητας 06 – Ψηφιακή Σύγκλιση & Επιχειρηματικότητα Περιφ. Νοτίου Αιγαίου" του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου".

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση μίας καινοτόμας πλατφόρμας Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Business Intelligence) και παρακολούθησης έργων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η προτεινόμενη πράξη έχει ως στόχο την υποστήριξη της Περιφέρειας στον προγραμματισμό της λειτουργίας της και στον σχεδιασμό αναπτυξιακών δράσεων. Το προτεινόμενο σύστημα θα είναι σε θέση να διαχειρίζεται πλήρως την πρόοδο των δράσεων της Περιφέρειας, την πορεία τους, τα κρίσιμα σημεία τους και να ενημερώνει τους πολίτες μέσα από τη διαδικτυακή πύλη για το σύνολο των έργων που υλοποιεί η περιφέρεια.

Με βάση τις αρμοδιότητες της Περιφέρειας που προκύπτουν από τον Ν. 3852/2010 στόχος της προτεινόμενης πράξης είναι να συμβάλλει στον όσο το δυνατόν καλύτερο προγραμματισμό και στην αρτιότερη διαχείριση των δράσεων που υλοποιεί η Περιφέρεια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.

Το σύστημα θα :
• παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία για τη δημιουργία του επιχειρησιακού σχεδιασμού.
• υποστηρίζει την παρακολούθηση των υλοποιούμενων έργων σε επίπεδο περιφέρειας ανά τομέα
• αξιοποιεί τα μητρώα αρμοδιότητας της όπως το μητρώο παραγωγών και διακινητών φυτικών προϊόντων
• να υποστηρίζει την παρακολούθηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού κατά την υλοποίηση του.
• χρησιμοποιεί ένα μέσο μέτρησης της προόδου μέσω της περιοδικής αξιολόγησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα

Τα ενδεικτικά υποσυστήματα είναι:

• Υποσύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης έργων
• Υποσύστημα Επιχειρησιακής Ευφυΐας για την αξιοποίηση των μητρώων αρμοδιότητας της Περιφέρειας (π.χ. μητρώο παραγωγών και διακινητών φυτικών προϊόντων,  μητρώο πρωτογενούς τομέα, μητρώου εμπόρων ζωικών προϊόντων και προϊόντων ζωικής προέλευσης) με χρήση γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων
• Υποσύστημα επιχειρησιακού σχεδιασμού
• Υποσύστημα Αξιολόγησης και μέτρησης της αποδοτικότητας της Περιφέρειας
• Υποσύστημα Διαδικτυακής πύλης

Στο σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών θα ληφθούν υπόψη τους τα υφιστάμενα συστήματα όπως το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (ΟΠΣΝΑ) Κυκλάδων και Δωδεκανήσου:

• Υγεία και Πρόνοια: www.ygeiapronoia.gov.gr
• Εμπόριο και Α.Ε.: www.emporioae.gov.gr
• Ανάπτυξη: www.anaptixi.gov.gr
• Back office της περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Το έργο είναι μια συνολική προσπάθεια πλήρους μεταβολής των υπηρεσιών που παρέχονται από τους κρατικούς συντελεστές της τοπικής οικονομίας (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) προς τους παραγωγικούς και επιχειρηματικούς συντελεστές της τοπικής οικονομίας. Στόχος του είναι να αποτελέσει ολοκληρωμένη παρέμβαση καλύπτοντας όλο τον κύκλο ζωής του προγραμματισμού της Περιφέρειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 451.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
 
Η κατανομή του προϋπολογισμού ορίζεται ως εξής

  

ΑΔΕΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

         38.000,00 €

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

      356.000,00 €

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

         14.000,00 €

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

         14.000,00 €

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

         29.000,00 €

Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 11/7/2012 έως 26/7/2012

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα αρχεία προκήρυξης.

Το προς διαβούλευση κείμενο βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου www.pnai.gov.gr (Νέα – Ανακοινώσεις).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις ή διευκρινήσεις ή παρατηρήσεις εγγράφως σύμφωνα με το έντυπο που επισυνάπτεται (FORMA DIMOSIAS DIAVOULEFSIS_PNAI.doc) στην ηλεκτρονική διεύθυνση itd.dod@pnai.gov.gr
 
Στοιχεία επικοινωνίας με την Αναθέτουσα Αρχή:

• Ταχυδρομική Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής:
   Πλατεία Ελευθερίας 1 – 85100 Ρόδος

• Πληροφορίες : Κωστής Τσαμπανάκης
• Τηλέφωνο : 2241360506 Fax: 2241044421

  

Επισύναψη Αρχείων                                                                      Size

Δημόσιας Διαβούλευσης
(FORMA DIMOSIAS DIAVOULEFSIS_PNAI.doc)

66KB

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
(rfp template part_Α-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΠΝΑΙ.pdf)

1.787 KB

Μέρος B_Γενικοί και Ειδικοί Όροι
(rfp template part_B-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΠΝΑΙ.pdf)

 813 KB 

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
(rfp template part_C-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΠΝΑI.pdf)

716 KB 

 

 

 

 

 

image_print