Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής και κοινωνικής ατζέντας, αλλά και των προτεραιοτήτων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η υιοθέτηση Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ), καθώς και η εξειδίκευσή της σε περιφερειακό επίπεδο με τις Περιφερειακές Στρατηγικές Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ), αποτελούν «αιρεσιμότητα» (δηλ. προαπαιτούμενο) για την ενεργοποίηση των σχετικών δράσεων που χρηματοδοτούνται από τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Θεματικού Στόχου 9 του νέου Επιχερησιακού Προγράμματος 2014-2020 (με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ).

Η ΕΣΚΕ έχει ήδη εκπονηθεί και υιοθετηθεί, ενώ η διαδικασία υιοθέτησης της εκπονηθείσας ΠΕΣΚΕ πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος μήνα (Ιούνιος 2015) με συζήτηση και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Διαβάστε το σχέδιο στρατηγικής αναλυτικά (κείμενο σε pdf) και πείτε τη γνώμη σας έως τις 27 Ιουνίου 2015.

Είτε είστε απλός πολίτης, είτε εκπρόσωπος ένωσης πολιτών ή άλλων τοπικών, κοινωνικών και οικονομικών φορέων της Περιφέρειας, αιρετός των ΟΤΑ ή μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου, παρακαλούμε στείλτε τις παρατηρήσεις & προτάσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνσηnotioaigaio@mou.gr. Παρακαλούμε θερμά, στον τίτλο του mail γράψτε «Απόψεις για το σχέδιο ΠΕΣΚΕ Νότιου Αιγαίου». Μπορείτε βεβαίως να καταθέσετε τις απόψεις σας και γραπτώς, αποστέλλοντάς της έγκαιρα στην ταχυδρομική διεύθυνση της υπηρεσίας (ΕΥΔ Νότιου Αιγαίου, Αλκιβιάδου 15, 841 00 Ερμούπολη Σύρου).

Στη συνέχεια, αφού ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις σας, η Περιφερειακή Στρατηγική θα τεθεί προς έγκριση σε επικείμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.

Σχετικά αρχεία: