Δημοπρατούνται από την Περιφέρεια  τρία έργα αναβάθμισης της ασφάλειας του επαρχιακού οδικού δικτύου Καλύμνου

Με εντατικούς ρυθμούς η  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνεχίζει να δημοπρατεί έργα βελτίωσης της ασφάλειας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των νησιών, στο πλαίσιο του εκτεταμένου προγράμματος έργων και παρεμβάσεων που στόχο έχουν την αναμόρφωση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς της. 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου,  η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου προκηρύσσει τρεις ανοιχτούς διαγωνισμούς για την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης των έργων:

  1. «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στη θέση Κακιά Σκάλα Ν. Καλύμνου»

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η υλοποίηση επεμβάσεων (άρση καταπτώσεων, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, κλάδεμα θάμνων και καθαρισμός των τάφρων και των ερεισμάτων) σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου Καστέλι – Αργινώντα της Καλύμνου, με άμεσο στόχο την αναβάθμιση της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας.

Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των προσφορών είναι η 25/05/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00πμ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, στις 25/05/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

  1. «Άρση καταπτώσεων  και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε τμήμα της επαρχιακής οδού Αργινώντα – Σκάλια Νήσου Καλύμνου»

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η υλοποίηση επεμβάσεων όπως άρση καταπτώσεων, καθαρισμός και μόρφωση τριγωνικής τάφρου, κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου Αργινώντα – Σκάλια.

Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των προσφορών είναι η 27/05/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00πμ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, στις 27/05/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

  1. «Βελτίωση ασφάλειας τμήματος Επαρχιακής Οδού Πόθια – Βαθύ Ν. Καλύμνου»

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η υλοποίηση επεμβάσεων (άρση καταπτώσεων, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, επισκευή υφισταμένων στηθαίων ασφαλείας και καθαρισμός των τάφρων τάφρων και των ερεισμάτων) σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου Πόθια – Βαθύ.

Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των προσφορών είναι η 01/06/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00πμ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, στις 01/06/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς, έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο της ηλεκτρονικής πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην διεύθυνση www.pnai.gov.gr/.

Ο προϋπολογισμός  των έργων καλύπτεται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου