Δημοπρατούνται από την Περιφέρεια οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Σύμης

 

Γιώργος Χατζημάρκος: «Στηρίζοντας τους Δήμους των νησιών μας, με ένα τρόπο πανελλαδικά μοναδικό και υλοποιώντας εκατοντάδες έργα που δεν είναι αρμοδιότητας μας, στηρίζουμε τους νησιώτες μας»

.

Ένα μεγάλο περιβαλλοντικό έργο, που έρχεται να δώσει οριστική λύση στο χρονίζον  και σοβαρό πρόβλημα της διαχείρισης των λυμάτων στο νησί της Σύμης, δημοπρατείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Σύμης», προϋπολογισμού 2.190.000,00 €.

Το έργο που υλοποιείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (φορέας κατασκευής), μετά την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Σύμης,  έρχεται να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα που ταλανίζει για πολλά χρόνια τη Σύμη, να αναβαθμίσει το νησί περιβαλλοντικά, όσο και από απόψεως παρεχομένων υπηρεσιών στους κατοίκους του και στους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες που δέχεται κάθε χρόνο. Θα κατασκευαστεί σε έκταση που βρίσκεται στη στροφή του δρόμου προς Πανορμίτη.

Αποτελεί υποέργο της Πράξης “Δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ Δήμου Σύμης”, συνολικού προϋπολογισμού 3.932.880,29 €, που με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη ΥΜ-ΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών λήγει στις  23/11/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ.  Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις  27/11/2020 , ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 πμ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, έχουν  ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην διεύθυνση https://www.pnai.gov.gr.

 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που προαναφέρθηκε, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 27 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας για (9) μήνες.

 

Για τη δημοπράτηση του έργου, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε:

 

«Όταν οι περισσότεροι γύρω μας κάνουν πολιτική δια των δηλώσεων, της φτηνής λεβεντιάς ή της στημένης καταγγελίας, είμαστε και εμείς που πιστεύουμε πως πολιτική είναι η παραγωγή μετρήσιμου έργου. Η αξιοπιστία απέναντι στους πολίτες και η γλώσσα της δουλειάς και της αλήθειας.

Στη  Σύμη, το έργο των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Σύμης προϋπολογισμού 2,1 εκ. ευρώ, υποκαθιστώντας τον Δήμο Σύμης, το ωριμάσαμε, το εντάξαμε στο ΕΣΠΑ 2014-2020, τώρα το δημοπρατούμε και θα το επιβλέψουμε για να το παραδώσουμε στους κατοίκους του νησιού.

Στηρίζοντας τους Δήμους των νησιών μας, με ένα τρόπο πανελλαδικά μοναδικό και υλοποιώντας εκατοντάδες έργα που δεν είναι αρμοδιότητας μας, στηρίζουμε τους νησιώτες μας. Τηρούμε τις δεσμεύσεις μας απέναντι στον κόσμο που είναι και ο μοναδικός συνομιλητής μας».

Σημειώνεται πως με  το συνολικό έργο «Δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ Δήμου Σύμης», το νησί αποκτά ένα πλήρες και λειτουργικό σύστημα αποχέτευσης αστικών αποβλήτων, με κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων, το οποίο θα εξυπηρετεί όλους τους οικισμούς του βορείου τμήματος του νησιού.   Αναλυτικότερα το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων λιμένα Αιγιαλού Σύμης και στην κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και θα εξυπηρετεί πληθυσμό 4.500 κατοίκων. Η μελέτη περιλαμβάνει τον σχεδιασμό συστήματος αγωγών μεταφοράς αστικών λυμάτων από το λιμάνι Αιγιαλού στην ΕΕΛ. Στο σύστημα των αγωγών θα συνδεθεί μελλοντικά ο αγωγός που θα μεταφέρει τα λύματα του συνοικισμού Νημπορειό. Το εν λόγω σύστημα θα επεξεργάζεται τα αστικά λύματα της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Σύμης. Επειδή η κατασκευή των δικτύων σε άλλες περιοχές του οικισμού ή σε όμορους οικισμούς θα γίνεται σταδιακά, προβλέπεται και η κατασκευή μονάδας προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων δυναμικότητας 100 τ.μ. ημερησίως.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για την κατασκευή του συνολικού έργου ανέρχεται σε 3.932.880 ευρώ και καλύπτεται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με συγχρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής.

image_print