Δημοπρατήθηκε  από την Περιφέρεια το έργο της πλήρους επισκευής του κτηρίου του Κτηματολογίου Ρόδου 

Ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία – Λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του έργου, άμεσα θα εγκατασταθεί ο εργολάβος

————————————————————————— 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συνεπής στην τήρηση της  δέσμευσης που ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος ανέλαβε σε σύσκεψη με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πάνο Αλεξανδρή, στις 12 Φεβρουαρίου 2021 και κατόπιν της έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή της μελέτης κατασκευής του έργου  «Εργασίες αποκατάστασης του κτηρίου του Κτηματολογίου Ρόδου», προχώρησε στην προκήρυξη του έργου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. 

Ειδικότερα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προσκάλεσε σε διαπραγμάτευση λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (δηλαδή στην κατ΄ εξαίρεση άμεση ανάθεση με την εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) για την επιλογή αναδόχου του έργου  «Εργασίες Αποκατάστασης του κτηρίου του Κτηματολογίου Ρόδου», εκτιμώμενης αξίας 590.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ). https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών λήγει σήμερα, Τετάρτη, 3/3/2021και ώρα 10:00 π.μ. και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μια ώρα αργότερα, στις 11:00 πμ.

Λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του έργου, άμεσα θα εγκατασταθεί ο εργολάβος που θα αναδειχθεί από την διαδικασία της διαπραγμάτευσης.  

Το έργο αφορά κατεπείγουσες παρεμβάσεις – εργασίες επισκευής και αποκατάστασης βλαβών στο κτήριο του Κτηματολογίου Ρόδου, με στόχο την ενίσχυση της κατασκευής, ώστε να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των υπαλλήλων και των εξυπηρετούμενων πολιτών.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρις μήνες (90 ημερολογιακές ημέρες) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.  

Κύριος του έργου είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Φορέας κατασκευής η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της ΠΝΑΙ, που εκπόνησε και τη σχετική μελέτη, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., από τον κωδικό «Επισκευή & Συντήρηση Κτηρίων από Έσοδα ΝΠΔΔ».