Δημοπρατείται η κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης  Αρκεσίνης Αμοργού

Το έργο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»

 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», και της αξιοποίησης των πόρων  του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,   δημοπρατείται ένα ακόμη σημαντικό έργο ύδρευσης. 

Πρόκειται για την «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Αρκεσίνης Δήμου Αμοργού»    συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ, του οποίου η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ενέκρινε τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης  και την διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή υπέργειας δεξαμενής 1000κ.μ., η οποία θα συνδέεται με την υφιστάμενη γεώτρηση, το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης και τη δεξαμενή Κολοφάνας και με την υφιστάμενη δεξαμενή Αρκεσίνης, με δυνατότητα επιλογής της υδροδότησης του δικτύου είτε από τη νέα δεξαμενή, είτε από την υφιστάμενη είτε και από τις δύο μαζί.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε  400.000,00 ευρώ. Με απόφαση του  Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Αμοργού.