Έγκριση  δημοπράτησης της αγροτικής οδοποιίας Αγίου Αρσενίου Νάξου, έδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020.

Ειδικότερα, η ΕΥΔ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προέβη στην προέγκριση των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο «Βελτίωση αγροτικής οδού Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου» Περιφερειακής Ενότητας Νάξου.

Το έργο, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 240.000 ευρώ,  είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» και  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι  με  απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, ευρωπαϊκοί πόροι ύψους 1.400.000 ευρώ, από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, διατίθενται σε έργα αγροτικής οδοποιίας, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Περιφέρειας για την στήριξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, στα νησιά Κυκλάδων και Δωδεκανήσου,

Για το σκοπό αυτό, ο Περιφερειάρχης είχε απευθύνει πρόσκληση προς τους Δήμους της Περιφέρειας, με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» για την υποβολή προτάσεων έργων  προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Υπομέτρου 3. «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», Δράση: 4. «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020.

Στόχος των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της παραπάνω πρότασης, είναι μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων. Η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις , στις αγροτικές περιοχές, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο γεωργικό εισόδημα.