Δημοπρατείται από την Περιφέρεια το πρώτο έργο για λογαριασμό του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου ΑΕ

Κατασκευή ΧΥΤΥ και Μονάδας Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων στη Μήλο, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 3.689.803,25 € πλέον Φ.Π.Α

—————————————————————————-

Η  κατασκευή ΧΥΤΥ  και Μονάδας  Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων στη Μήλο, στο πλαίσιο της  Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Δήμου Μήλου, είναι το πρώτο υποέργο το οποίο δημοπρατεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε., σύμφωνα με απόφαση που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της ΠΝΑΙ, που συνεδρίασε την Τρίτη, με τηλεδιάσκεψη, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου.

Το υπό δημοπράτηση υποέργο που θα συμβάλει στο να αποκτήσει η Μήλος σύγχρονες υποδομές ασφαλούς υγειονομικής διάθεσης των αποβλήτων, είναι  συνολικού προϋπολογισμού 3.689.803,25 € πλέον Φ.Π.Α και αφορά στην κατασκευή:

  • Χώρου Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.) χωρητικότητας τουλάχιστον 100.380 κ.μ. και διάρκειας ζωής τουλάχιστον 20 ετών, για τις ανάγκες της τελικής διάθεσης των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων/υπολειμμάτων του Δήμου Μήλου.
  • Μονάδας κομποστοποίησηςπροδιαλεγμένου οργανικού υλικού, δυναμικότητας 300tn/έτος.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε μια έκταση 64.768 τ.μ., η οποία βρίσκεται στη θέση Άγιοι Θεόδωροι – Μπραντόνι» του Δήμου Μήλου. Η  διάρκεια κατασκευής του,  συμπεριλαμβανομένη της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου, ανέρχεται σε δεκαεννέα (19) μήνες, ενώ στο υπό δημοπράτηση έργο συμπεριλαμβάνεται και 3ετής λειτουργία του, με δικαίωμα προαίρεσης για  επιπλέον 3 έτη.

Η ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας είναι το αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και αγαστής συνεργασίας μεταξύ του νεοσύστατου ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε και του Δήμου Μήλου τους τελευταίους 4 μήνες αποδεικνύοντας πως ο φορέας δημιουργήθηκε για να φέρει μια νέα αντίληψη και να εγκαινιάσει μια νέα εποχή στον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων στα νησιά και να επιλύσει οριστικά ένα κρίσιμο και χρονίζον πρόβλημα.

Το έργο είναι απαραίτητο, διότι θα συμβάλει προκειμένου στον Δήμο Μήλου να κατασκευαστούν οι απαραίτητες υποδομές ασφαλούς υγειονομικής διάθεσης των αποβλήτων (υπολειμμάτων) – με πρόβλεψη να καλύψει τον μόνιμο αλλά και τον εποχικό πληθυσμό της Μήλου – καθώς και στη συμμόρφωση του Δήμου με τις απαιτήσεις και τους στόχους της κείμενης ευρωπαι?κη?ς και ελληνικής νομοθεσίας

Τα οφέλη του έργου είναι:

• η εξασφάλιση υποδομών ασφαλούς και υγειονομικής διάθεσης στο νησί της Μήλου

• η μείωση των αποβλήτων του Δήμου Μήλου που θα πρέπει να οδηγηθούν προς ταφή λο?γω της εφαρμογής των προγραμμάτων διαλογής στην πηγή βιοαποβλη?των, της οικιακής κομποστοποι?ησης

• η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου προς τους πολίτες,  λο?γω της εφαρμογής των προτεινόμενων δράσεων.

Η Πράξη «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Μήλου» είναι ενταγμένη και χρηματοδοτείται από  τοΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η επιλέξιμη  δημόσια δαπάνη της πράξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 4.822.017,47 €.

Στο πλαίσιο της πράξης ο Δήμος Μήλου θα δημοπρατήσει τα υποέργα που αφορούν την απο?κτηση της απαιτου?μενης εδαφικη?ς ε?κτασης,  την βελτι?ωση-διαπλα?τυνση του υφιστα?μενου χωματο?δρομου, την προμη?θεια κα?δων και λοιπω?ν με?σων συλλογη?ς για την επι?τευξη του στο?χου χωριστη?ς συλλογη?ς των παραγο?μενων βιοαποβλη?των με?σω δικτυ?ου χωριστη?ς συλλογη?ς και την διεξαγωγή προγρα?μματος ενημε?ρωσης και ευαισθητοποι?ησης των κατοι?κων και επιχειρη?σεων του Δη?μου  με στο?χο την ενι?σχυση της ενεργου? συμμετοχη?ς τους.  

 

image_print