Το νέο δίκτυο ύδρευσης της Σκάλας Πάτμου,  ένα έργο πνοής  που έρχεται να δώσει λύση σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί, της καταλληλότητας του πόσιμου νερού,  περνά στο στάδιο της υλοποίησης.

 Μετά την πρόσφατη έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου των τευχών της διακήρυξης και της διαδικασίας προκήρυξης του έργου «Δίκτυο ύδρευσης Σκάλας Πάτμου»,  η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΝΑΙ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου, προϋπολογισμού 2.650.000 €.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00πμ., μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00πμ, στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στη Ρόδο.

Λόγω της ζωτικής σημασίας του εν λόγω έργου για το νησί της Πάτμου, η  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον Οκτώβριο του 2016, εξασφάλισε  τη χρηματοδότησή του με πόρους του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, εντάσσοντάς το στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020». Λόγω της εξαιρετικής σοβαρότητας του έργου και σε συνεννόηση με τον Δήμο, προτάθηκε από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, Γιώργο Χατζημάρκο,  η  ένταξή του  στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής» του Ε.Π., που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Παράλληλα, η Περιφέρεια συνήψε Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Πάτμου, βάσει της οποίας, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της ΠΝΑΙ, ανέλαβε την ωρίμανση και κατασκευή του έργου, ως φορέας υλοποίησης. Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Πάτμου.

Το νέο δίκτυο ύδρευσης στην Σκάλα της Πάτμου έρχεται μεταξύ άλλων να απαλλάξει τους κατοίκους του νησιού από το πεπαλαιωμένο υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης, πρόβλημα που έχει ταλανίσει επί σειρά ετών τον Δήμο Πάτμου. Επιπλέον, η  παλαιότητα του δικτύου προκαλεί συχνές θραύσεις που έχουν επίπτωση στην ποιότητα του πόσιμου νερού. Το έργο αφορά την κατασκευή των απαιτούμενων υδρευτικών έργων του οικισμού της Σκάλας και ειδικότερα των έργων μεταφοράς νερού, των έργων αποθήκευσης και των έργων διανομής, καθώς και των έργων ύδρευσης της περιοχής Μελόι. Τα υφιστάμενα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης, τα οποία είναι πεπαλαιωμένα και με λειτουργικά προβλήματα, καταργούνται, ενώ διατηρούνται οι υφιστάμενες ιδιωτικές παροχές. Το συνολικό μήκος των νέων δικτύων ανέρχεται σε 31,6 km περίπου. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται δύο νέες δεξαμενές αποθήκευσης νερού, ένα νέο αντλιοστάσιο ύδρευσης καθώς και η ανακατασκευή 1.000 αναμονών συνδέσεων των διατηρούμενων ιδιωτικών παροχών ύδρευσης.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

image_print