Να προσκομιστεί Υπεύθυνη δήλωση η οποία απευθύνεται στον Δήμο και να
αναγράφει:

«κατά την θεομηνία στις .…………………………επλήγει η επιχείρηση ………………………..  με

ΑΦΜ………………. στην περιοχή…………………….. …..  και προκλήθηκαν οι παρακάτω ζημιές:

1.       σε εξοπλισμό…………

2.       σε εμπορεύματα………..

 

το ύψος της ζημιάς εκτιμάται σε…………………. €»

 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1.       Φορολονική δήλωση των δυο τελευταίων ετών.

2.       ΦΠΑ τρέχοντος έτους.

3.       Απονοαφή προηνούμενου έτους.

4.       Αριθυός εοναζουένων που προκύπτει από βιβλία ΙΚΑ.

5.       Τιυολόνια ανοοά, τα οποία αποδεικνύουν την αγορά των πρώτων υλών ή
των εμπορευμάτων που καταστράφηκαν (στην περίπτωση που αυτά δεν
υπάρχουν θα πρέπει να παραληφθούν από τον προμηθευτή).

6.       Για το Μηνανολονικό εξοπλισμό, που έχει υποστεί μερική ή ολική
καταστροφή να προσκομιστεί τιμολόγιο αγοράς, αποδεικτικό του χρόνου
απόκτησης του ώστε να υπολογιστεί ο χρόνος απόσβεσης. Στην
περίπτωση κατά την οποία ο εξοπλισμός επιδέχεται επισκευής τιμολόγιο
ή προσφορά για την επισκευή του.

7.       Αν η επιχείρηση είναι ασφαλισμένη να προσκομιστεί το ασφαλιστικό
συμβόλαιο
, (καλύπτεται το πέραν από το ασφαλιστήριο ποσό).

8.       Αν η επιχείρηση δεν είναι ασφαλισμένη, Υπεύθυνη δήλωση η οποία να
αναφέρει ότι η επιχείρηση δεν έχει ασφαλιστικό συμβόλαιο.

9.       Άδεια λειτουρνίας. Στην περίπτωση ξενοδοχείων ή γενικά τουριστικών
καταλυμάτων να προσκομιστεί η άδεια του ΕΟΤ και η κάτοψη του
επιπέδου που έχει πληγεί από τη θεομηνία.